COVID-19 Fight
15 matches in 6 dictionaries. Details
erélyesadj
  1. imperious
   USA: ɪ"mpɪ'riː·ʌ·s UK: ɪmpɪərɪəs
  1. literary forceful
   USA: fɔː'rsfʌ·l UK: fɔːsfəl
  1. energetic
   USA: e"nəː·ʤe'tɪ·k UK: enəʤetɪk
erélyes embernoun
  1. goer
   USA: goʊ'əː· UK: goʊə
erélyesenadv
  1. strenuously
   USA: stre'nyuː·ʌ·sliː· UK: strenjʊəsliː
  1. imperiously
   UK: ɪmpɪərɪəsliː
  1. forcefully
   USA: fɔː'rsfʌ·liː· UK: fɔːsfəliː
erélyesen lép felexp
  1. take a strong line
   USA: teɪ'k eɪ' strɔː'ŋ laɪ'n UK: teɪk eɪ strɔŋ laɪn
erélyességnoun
  1. hustle
   USA: hʌ'sʌ·l UK: hʌsl
erélyesadj
erélyességnoun
  1. figurative f virilité
  1. figurative f poigne
erélyesundef
  1. energico
   enérgico
  1. drastico
   drástico
 1. parancs stb.
  1. categorico
   categórico
erélyesenundef
erély(esség)undef
erélyesenadv
Report or add missing word to a dictionary...