erőszaknoun
  1. violence
   USA: vaɪ'ʌ·lʌ·ns UK: vaɪələns
  1. violation
   USA: vaɪ·ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: vaɪəleɪʃn
  1. tyranny
   USA: tɪ'rʌ·niː· UK: tɪrəniː
  1. outrage
   USA: aʊ'treɪ"ʤ UK: aʊtreɪʤ
  1. might
   USA: maɪ't UK: maɪt
  1. Teljes erejéből húzta a szekeret.
    1. He pulled the cart with all his might.
  2. A jog ezúttal is az erőszak áldozatául esett.
    1. Once again right fell before might.
  1. mailed
   USA: meɪ'ld UK: meɪld
  1. forcing
   USA: fɔː'rsɪ·ŋ UK: fɔːsɪŋ
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. A szél ereje fákat tört ki és tetőkben okozott kárt.
    1. The force of the wind broke trees and damaged roofs.
  2. Megpróbálta erőszakkal elvenni a levelet.
    1. He tried to take the letter with force.
  1. dint
   USA: dɪ'nt UK: dɪnt
  1. compulsion
   USA: kʌ·mpʌ'lʃʌ·n UK: kəmpʌlʃn
erőszak hatásáraexp
  1. under duress
   USA: ʌ'ndəː· dʊ're·s UK: ʌndər djʊres
erőszak által leli halálátexp
  1. die by violence
   USA: daɪ' baɪ' vaɪ'ʌ·lʌ·ns UK: daɪiː baɪ vaɪələns
erőszakhoz folyamodikexp
  1. resort to violence
   USA: riː·sɔː'rt tʌ· vaɪ'ʌ·lʌ·ns UK: rɪzɔːt tuː vaɪələns
  1. have recourse to force
   USA: hæ'v riː'kɔː·rs tʌ· fɔː'rs UK: hæv rɪkɔːs tuː fɔːs
erőszakkaladv
  1. compulsorily
   UK: kəmpʌlsərəliː
  1. by main force
   USA: baɪ' meɪ'n fɔː'rs UK: baɪ meɪn fɔːs
  1. by force
   USA: baɪ' fɔː'rs UK: baɪ fɔːs
erőszakkal besorozv
 1. naut
  1. press
   USA: pre's UK: pres
erőszakkal felnyitv
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
erőszakkal kiűzv
  1. rout out
   UK: raʊt aʊt
erőszakkal kényszerítv
erőszakkal szöktetv
  1. abduct
   USA: æ·bdʌ'kt UK: æbdʌkt
erőszakkal toborozv
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
erőszakmentesadj
  1. non-violent
   USA: nɔ·nvaɪ'ʌ·lʌ·nt UK: nɔnvaɪələnt
erőszakmentességnoun
  1. non-violence
   USA: nɔ·nvaɪ'ʌ·lʌ·ns UK: nɔnvaɪələns
erőszakolv
  1. press
   USA: pre's UK: pres
  1. force
   USA: fɔː'rs UK: fɔːs
  1. A szél ereje fákat tört ki és tetőkben okozott kárt.
    1. The force of the wind broke trees and damaged roofs.
  2. Megpróbálta erőszakkal elvenni a levelet.
    1. He tried to take the letter with force.
  1. informal crowd
   USA: kraʊ'd UK: kraʊd
erőszakoltadj
  1. high-handed
   UK: haɪhændɪd
erőszakosadj
  1. violent
   USA: vaɪ'lʌ·nt UK: vaɪələnt
  1. informal tough
   USA: tʌ'f UK: tʌf
  1. Az ország legerőszakosabb bűnözői közül sokakat ebben a börtönben tartanak fogva.
    1. Most of the toughest criminals of the country are being held in this prison.
  1. shrill
   USA: ʃrɪ'l UK: ʃrɪl
  1. Randy
   USA: ræ'ndiː· UK: rændiː
  1. overbearing
   USA: oʊ'vəː·be'rɪ·ŋ UK: oʊvəbeərɪŋ
  1. outrageous
   USA: aʊ·treɪ'ʤʌ·s UK: aʊtreɪʤəs
  1. obtrusive
   USA: ʌ·btruː'sɪ·v UK: əbtruːsɪv
  1. figurative high-pressure
  1. high-handed
   UK: haɪhændɪd
  1. drastic
   USA: dræ'stɪ·k UK: dræstɪk
  1. dictatorial
   USA: dɪ"ktʌ·tɔː'riː·ʌ·l UK: dɪktətɔːrɪəl
  1. bullying
   USA: bʊ'liː·ɪ·ŋ UK: bʊlɪɪŋ
  1. browbeating
   UK: braʊbiːtɪŋ
  1. bounder
   USA: baʊ'ndəː· UK: baʊndər
  1. boisterous
   USA: bɔɪ'strʌ·s UK: bɔɪstərəs
erőszakos embernoun
  1. bully
   USA: bʊ'liː· UK: bʊliː
  1. bucko
   USA: bʌ'koʊ·
  1. ape
   USA: eɪ'p UK: eɪp
erőszakos intézkedésexp
  1. big stick
   USA: bɪ'g stɪ'k UK: bɪg stɪk
erőszakos jogtalan letelepülőnoun
  1. Aus US squatter
   USA: skwɔ'təː· UK: skwɔtər
erőszakos megszöktetésnoun
  1. abduction
   USA: ʌ·bdʌ'kʃʌ·n UK: æbdʌkʃn
Report or add missing word to a dictionary...