COVID-19 Fight
9 matches in 3 dictionaries. Details
erőt veszv
  1. temper
   USA: te'mpəː· UK: tempər
  1. surmount
   USA: səː·maʊ'nt UK: səmaʊnt
  1. pocket
   USA: pɔ'kʌ·t UK: pɔkɪt
  1. overcome, -came, -come
   USA: oʊ'vəː·kʌ"m keɪ'm kʌ'm UK: oʊvəkʌm keɪm kʌm
erőt vesz valakin, valaminv
  1. overcomes
   USA: oʊ'vəː·kʌ"mz UK: oʊvəkʌmz
vmi erőt vesz vkinv
erőt vesz magánundef
erőt vesz rajtaundef
 1. harag stb.
erőt vesz a szégyenlősségénundef
erőt vesz félelmén/rettegésénundef
erőt vesz rajtam a lustaságundef
Report or add missing word to a dictionary...