5 matches in 2 dictionaries. Details
every oneexp USA: e'vriː· hwʌ'n UK: evriː wʌn
every one of themexp USA: e'vriː· hwʌ'n ʌ·v ðʌ·m UK: evriː wʌn ɔv ðem
have everyone about one's earsexp USA: hæ'v e'vriː·wʌ"n ʌ·baʊ't wʌ'nz iː'rz UK: hæv evrɪwʌn əbaʊt wʌnz ɪəz
carry everything before onev USA: kæ'riː· e'vriː·θɪ"ŋ biː"fɔː'r hwʌ'n UK: kæriː evrɪθɪŋ bɪfɔːr wʌn
Let's go Dutch. (Every one pays for himself.)
Report or add missing word to a dictionary...