157 matches in 2 dictionaries. Details
everyadj USA: e'vriː· UK: evriː
every bean has its blackexp USA: e'vriː· biː'n hʌ·z ʌ·ts blæ'k UK: evriː biːn hæz ɪts blæk
every bitexp USA: e'vriː· bɪ't UK: evriː bɪt
everybody elseexp USA: e'vriː·bɔ"diː· e'ls UK: evrɪbɔdiː els
every cloud has a silver liningexp USA: e'vriː· klaʊ'd hʌ·z eɪ' sɪ'lvəː· laɪ'nɪ·ŋ UK: evriː klaʊd hæz eɪ sɪlvər laɪnɪŋ
everydayadj USA: e'vriː·deɪ· UK: evrɪdeɪ
every dayadv USA: e'vriː· deɪ' UK: evriː deɪ
everyday actionexp USA: e'vriː·deɪ· æ'kʃʌ·n UK: evrɪdeɪ ækʃn
everyday occurrenceexp USA: e'vriː·deɪ· ʌ·kəː'ʌ·ns UK: evrɪdeɪ əkʌrəns
every dog has his dayexp USA: e'vriː· dɔː'g hʌ·z hʌ·z deɪ' UK: evriː dɔg hæz hɪz deɪ
every few daysexp USA: e'vriː· fyuː' deɪ'z UK: evriː fjuː deɪz
every fridayexp USA: e'vriː· fraɪ'deɪ" UK: evriː fraɪdɪ
every hourexp USA: e'vriː· aʊ'r UK: evriː aʊər
every inchexp USA: e'vriː· ɪ'ntʃ UK: evriː ɪntʃ
every manexp USA: e'vriː· mæ'n UK: evriː mæn
every man for himself!exp USA: e'vriː· mæ'n frəː· hɪ"mse'lf UK: evriː mæn fəː hɪmself
every man has his priceexp USA: e'vriː· mæ'n hʌ·z hʌ·z praɪ's UK: evriː mæn hæz hɪz praɪs
every man jackexp USA: e'vriː· mæ'n ʤæ'k UK: evriː mæn ʤæk
Report or add missing word to a dictionary...