COVID-19 Fight
21 matches in 6 dictionaries. Details
fáradságosadj
  1. troublesome
   USA: trʌ'bʌ·lsʌ·m UK: trʌblsəm
  1. informal tough
   USA: tʌ'f UK: tʌf
  1. A főnököm igen fáradságos munkával bízott meg.
    1. My boss has given me a tough job.
  1. toilsome
   UK: tɔɪlsəm
  1. stiff
   USA: stɪ'f UK: stɪf
  1. ponderous
   USA: pɔ'ndəː·ʌ·s UK: pɔndərəs
  1. laborious
   USA: lʌ·bɔː'riː·ʌ·s UK: ləbɔːrɪəs
  1. hard
   USA: hɔ'rd UK: hɑd
  1. cumbersome
   USA: kʌ'mbəː·sʌ·m UK: kʌmbəsəm
  1. arduous
   USA: ɔ'rʤuː·ʌ·s UK: ɑdjʊəs
fáradságosanadv
  1. arduously
   UK: ɑdjʊəsliː
nem fáradságosadj
  1. easy
   USA: iː'ziː· UK: iːziː
fáradságosadj
  1. schwierig
   'ʃviːrɪç
  1. figurative schwer
   'ʃveːɐ
  1. literary penibel
   pe'niːbəl
  1. beschwerlich
   bə'ʃveːɐlɪç
fáradságosadj
fáradságosanadv
fáradságosanadv
fáradságosan kibányászundef
 1. pl. tudást adatokat
  1. figurative distillare
 2. pl. tudást adatokat
  1. figurative old destillare
fáradságosan megdolgozikundef
  1. penare
   amiért: a/per
fáradságosan megszerzett / elértundef
fáradságos munkaundef
fáradságos munkával elér / megszerezundef
fáradságosságundef
fáradságosságnoun
hosszú, fáradságos gyaloglásundef
fáradságosundef
  1. fáradságos harc
    1. -лна борба
fáradságosanundef
Report or add missing word to a dictionary...