COVID-19 Fight
220 matches in 9 dictionaries. Details
fékezőszerkezetnoun
  1. flap
   USA: flæ'p UK: flæp
fékez vkitv
  1. put restraint on sy
   USA: pʊ't riː·streɪ'nt ɔ'n saɪ'
fékfolyadéknoun
  1. hydraulic fluid
   USA: haɪ·drɔː'lɪ·k fluː'ʌ·d UK: haɪdrɔːlɪk fluːɪd
fékhatásexp
  1. brake effect
   USA: breɪ'k iː'fe·kt UK: breɪk ɪfekt
fékkötélbognoun
 1. naut
  1. stopper
   USA: stɔ'pəː· UK: stɔpər
féknyelvexp
  1. creeping hook
   USA: kriː'pɪ·ŋ hʊ'k UK: kriːpɪŋ hʊk
féknyeregnoun
  1. caliper
   USA: kæ'lʌ·pəː· UK: kælɪpə
fékpedálexp
  1. brake pedal
   USA: breɪ'k pe'dʌ·l UK: breɪk pedl
fékpofanoun
 1. techn
  1. toe
   USA: toʊ' UK: toʊ
  1. slipper
   USA: slɪ'pəː· UK: slɪpər
 2. techn
  1. shoe
   USA: ʃuː' UK: ʃuː
  1. Scotch
   USA: skɔ'tʃ UK: skɔtʃ
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
  1. brake shoe
   USA: breɪ'k ʃuː' UK: breɪk ʃuː
fékpofaszorítóexp
  1. brake shoe actuator
   USA: breɪ'k ʃuː' æ'ktʃuː·eɪ"təː· UK: breɪk ʃuː æktʃʊeɪtə
fékrásegítőexp
  1. brake booster
   USA: breɪ'k buː'stəː· UK: breɪk buːstər
féksarunoun
  1. skid
   USA: skɪ'd UK: skɪd
  1. Scotch
   USA: skɔ'tʃ UK: skɔtʃ
  1. drag
   USA: dræ'g UK: dræg
  1. chock
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔk
  1. brake shoe
   USA: breɪ'k ʃuː' UK: breɪk ʃuː
fékszalagnoun
  1. tension band
   USA: te'nʃʌ·n bæ'nd UK: tenʃn bænd
fékszárnynoun
 1. aviat
  1. flap
   USA: flæ'p UK: flæp
féktávolságnoun
  1. braking distance
   USA: breɪ'kɪ·ŋ dɪ'stʌ·ns UK: breɪkɪŋ dɪstəns
féktelenadj
  1. unrestrained
   USA: ʌ"nriː·streɪ'nd UK: ʌnrɪstrɪktɪd
  1. unbridled
   USA: ʌ·nbraɪ'dʌ·ld UK: ʌnbraɪdld
  1. unbounded
   USA: ʌ·nbaʊ'ndʌ·d UK: ʌnbaʊndɪd
  1. turbulent
   USA: təː'byʌ·lʌ·nt UK: təːbjʊlənt
  1. informal towering
   USA: taʊ'rɪ·ŋ UK: taʊərɪŋ
  1. informal robustious
   UK: roʊbʌstɪəs
  1. robustic
   UK: roʊbʌstɪk
  1. rampant
   USA: ræ'mpʌ·nt UK: ræmpənt
  1. informal rampageous
   UK: ræmpeɪʤəs
  1. obstreperous
   UK: əbstrepərəs
  1. madcap
   USA: mæ'dkæ"p UK: mædkæp
  1. licentious
   USA: laɪ·se'ntʃʌ·s UK: laɪsenʃəs
  1. lawless
   USA: lɔː'lʌ·s UK: lɔːləs
  1. intemperate
   USA: ɪ"nte'mpəː·ʌ·t UK: ɪntempərət
  1. inordinate
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·t UK: ɪnɔːdɪnət
  1. impetuous
   USA: ɪ"mpe'tʃwʌ·s UK: ɪmpetʃʊəs
  1. immoderate
   UK: ɪmɔdərət
  1. frenzied
   USA: fre'nziː·d UK: frenzɪd
  1. disorderly
   USA: dɪ"sɔː'rdəː·liː· UK: dɪsɔːdəliː
  1. bull-headed
   UK: bʊlhedɪd
  1. boisterous
   USA: bɔɪ'strʌ·s UK: bɔɪstərəs
féktelenkedőadj
  1. informal US rambunctious
   USA: ræ·mbʌ'ŋkʃʌ·s UK: ræmbʌŋkʃəs
féktelenségnoun
  1. turbulence
   USA: təː'byʌ·lʌ·ns UK: təːbjʊləns
  1. rampancy
   UK: ræmpənsiː
  1. lack of restraint
   USA: læ'k ʌ·v riː·streɪ'nt UK: læk ɔv rɪstreɪnt
  1. lack of restrain
   USA: læ'k ʌ·v riː·streɪ'n UK: læk ɔv rɪstreɪn
  1. intemperance
   UK: ɪntempərəns
  1. impetuosity
   UK: ɪmpetʃʊɔsɪtiː
  1. dash
   USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
  1. bluster
   USA: blʌ'stəː· UK: blʌstər
féktelenüladv
  1. wildly
   USA: waɪ'ldliː· UK: waɪldliː
  1. wantonly
   USA: wɔ'ntʌ·nliː· UK: wɔntənliː
  1. inordinately
   USA: ɪ"nɔː'rdʌ·nʌ·tliː· UK: ɪnɔːdɪnətliː
  1. impetuously
   UK: ɪmpetʃʊəsliː
  1. immoderately
   UK: ɪmɔdərətliː
féktuskónoun
  1. slipper
   USA: slɪ'pəː· UK: slɪpər
  1. Scotch
   USA: skɔ'tʃ UK: skɔtʃ
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
  1. chock
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔk
  1. block
   USA: blɔ'k UK: blɔk
Report or add missing word to a dictionary...