COVID-19 Fight
469 matches in 9 dictionaries. Details
fénynoun
  1. stateliness
   UK: steɪtlɪnəs
  1. state
   USA: steɪ't UK: steɪt
  1. figurative splendour
   UK: splendər
  1. splendor
   USA: sple'ndəː· UK: splendə
  1. shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. pomp
   USA: pɔ'mp UK: pɔmp
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
  1. pageantry
   USA: pæ'ʤʌ·ntriː· UK: pæʤəntriː
  1. lustre
   USA: lʌ'stəː· UK: lʌstər
  1. luster
   USA: lʌ'stəː· UK: lʌstər
  1. figurative light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. grandeur
   USA: græ·nduː'r UK: grænʤər
  1. blaze
   USA: bleɪ'z UK: bleɪz
fény-adj
  1. illuminating
   USA: ɪ"luː'mʌ·neɪ"tɪ·ŋ UK: ɪluːmɪneɪtɪŋ
fényceruzanoun
  1. light sun
   USA: laɪ't sʌ'n UK: laɪt sʌn
  1. light pencil
   USA: laɪ't pe'nsʌ·l UK: laɪt pensl
  1. light pen
   USA: laɪ't pe'n UK: laɪt pen
fénycsőnoun
  1. fluorescent lamp
   USA: flɔː"re'sʌ·nt læ'mp UK: flʊəresnt læmp
fénycsővilágításexp
  1. strip lighting
   USA: strɪ'p laɪ'tɪ·ŋ UK: strɪp laɪtɪŋ
  1. fluorescent lighting
   USA: flɔː"re'sʌ·nt laɪ'tɪ·ŋ UK: flʊəresnt laɪtɪŋ
fényelhajlásnoun
  1. diffraction
   USA: dʌ·fræ'kʃʌ·n UK: dɪfrækʃn
fényellenzőnoun
  1. US shade
   USA: ʃeɪ'd UK: ʃeɪd
fényerősségnoun
  1. brilliancy
   UK: brɪlɪənsiː
  1. brilliance
   USA: brɪ'lyʌ·ns UK: brɪlɪəns
fényerősségmérőadj
  1. photometric
   UK: foʊtoʊmetrɪk
fényesadj
  1. sumptuous
   USA: sʌ'mptʃuː·ʌ·s UK: sʌmptʃʊəs
  1. sleek
   USA: sliː'k UK: sliːk
  1. shiny
   USA: ʃaɪ'niː· UK: ʃaɪniː
  1. shining
   USA: ʃaɪ'nɪ·ŋ UK: ʃaɪnɪŋ
  1. sheeny
   UK: ʃiːniː
  1. satiny
   UK: sætɪniː
  1. old pompous
   USA: pɔ'mpʌ·s UK: pɔmpəs
  1. lustrous
   USA: lʌ'strʌ·s UK: lʌstrəs
  1. rare lightsome
   UK: laɪtsəm
  1. gorgeous
   USA: gɔː'rʤʌ·s UK: gɔːʤəs
  1. glossy
   USA: glɔː'siː· UK: glɔsiː
  1. glorious
   USA: glɔː'riː·ʌ·s UK: glɔːrɪəs
  1. bright
   USA: braɪ't UK: braɪt
  1. Az ég tiszta volt, telistele fényes csillagokkal.
    1. The sky was clear and full of bright stars.
  2. Másoknak is eszébe jutott ez a ragyogó ötlet.
    1. There have been others to spare with the same bright idea.
  3. Mindjárt felkel a Nap, azért van ilyen világos.
    1. The sun is going to rise soon, that's why it is so bright.
fényesedikv
  1. burnish
   USA: bəː'nɪ"ʃ UK: bəːnɪʃ
fényesenadv
  1. sleekly
   USA: sliː'kliː· UK: sliːkliː
  1. glossily
   UK: glɔsɪliː
  1. brightly
   USA: braɪ'tliː· UK: braɪtliː
fényes felületnoun
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
fényesitv
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
fényesítv
  1. informal shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. scuff
   USA: skʌ'f UK: skʌf
  1. scour up
   USA: skaʊ'r ʌ'p UK: skaʊər ʌp
  1. rub
   USA: rʌ'b UK: rʌb
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
  1. mercerize
   UK: məːsəraɪz
  1. gloss
   USA: glɔː's UK: glɔs
  1. glaze
   USA: gleɪ'z UK: gleɪz
  1. burnish
   USA: bəː'nɪ"ʃ UK: bəːnɪʃ
  1. brighten
   USA: braɪ'tʌ·n UK: braɪtn
fényesítésnoun
  1. spit and polish
   USA: spɪ't ʌ·nd poʊ'lɪ·ʃ UK: spɪt ənd poʊlɪʃ
  1. shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. rubbing
   USA: rʌ'bɪ·ŋ UK: rʌbɪŋ
  1. burnishing
   UK: bəːnɪʃɪŋ
fényesítettadj
  1. shined
   USA: ʃaɪ'nd UK: ʃɪnd
  1. polished
   USA: pɔ'lɪ·ʃt UK: pɔlɪʃt
fényesítőnoun
  1. polisher
   UK: pɔlɪʃər
  1. polish
   USA: poʊ'lɪ·ʃ UK: poʊlɪʃ
fényesítőruhanoun
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
fényességnoun
  1. shine
   USA: ʃaɪ'n UK: ʃaɪn
  1. sheen
   USA: ʃiː'n UK: ʃiːn
  1. radiance
   USA: reɪ'dyʌ·ns UK: reɪdɪəns
  1. luminosity
   UK: luːmɪnɔsɪtiː
  1. lucency
   UK: luːsnsiː
  1. flame
   USA: fleɪ'm UK: fleɪm
  1. effulgence
   UK: ɪfʌlʤəns
  1. brilliancy
   UK: brɪlɪənsiː
  1. brilliance
   USA: brɪ'lyʌ·ns UK: brɪlɪəns
  1. brightness
   USA: braɪ'tnʌ·s UK: braɪtnəs
Report or add missing word to a dictionary...