COVID-19 Fight
11 matches in 4 dictionaries. Details
fénylőadj
  1. shiny
   USA: ʃaɪ'niː· UK: ʃaɪniː
  1. shining
   USA: ʃaɪ'nɪ·ŋ UK: ʃaɪnɪŋ
  1. resplendent
   USA: riː·sple'ndʌ·nt UK: rɪsplendənt
  1. literary orient
   USA: ɔː'riː·e"nt UK: ɔːrɪənt
  1. lustrous
   USA: lʌ'strʌ·s UK: lʌstrəs
  1. luminous
   USA: luː'mʌ·nʌ·s UK: luːmɪnəs
  1. glittering
   USA: glɪ'təː·ɪ·ŋ UK: glɪtərɪŋ
  1. glistening
   USA: glɪ'snɪ·ŋ UK: glɪsnɪŋ
  1. effulgent
   UK: ɪfʌlʤənt
  1. coruscating
   UK: kɔrəskeɪtɪŋ
fénylőhalnoun
 1. zool
  1. kingfish
   UK: kɪŋfɪʃ
fénylőadj
  1. literary solare
  1. literary rifulgente
  1. literary meridiano
 1. felület
  1. lucido
   lúcido
  1. literary rare corusco
  1. literary corrusco
fénylőenadv
fénylő pontundef
fénylő porcsíkundef
  1. literary pulviscolo
   pulvíscolo
  1. literary rare polviscolo
fénylő tehetségnoun
  1. literary old lumine
   m lúmine
  1. literary lume
   m
vakítóan fénylőundef
  1. literary folgorante
fénylőundef
  1. fénylő/fényes csillag
    1. ярка звезда
  1. anya fénylő/megboldogult emlékezete
    1. -тлата памет на майка
fénylő csillag
Report or add missing word to a dictionary...