COVID-19 Fight
471 matches in 9 dictionaries.
földnoun
  1. world
   USA: wəː'ld UK: wəːld
  1. terra
   USA: te'rʌ· UK: terə
  1. soil
   USA: sɔɪ'l UK: sɔɪl
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. ground
   USA: graʊ'nd UK: graʊnd
  1. regional grit
   USA: grɪ't UK: grɪt
  1. earth
   USA: əː'θ UK: əːθ
  1. dirt
   USA: dəː't UK: dəːt
  1. clime
   UK: klaɪm
  1. Sh centre
   USA: se'ntəː· UK: sentər
  1. ball
   USA: bɔː'l UK: bɔːl
földadónoun
  1. scot
   USA: skɔ't UK: skɔt
  1. land tax
   USA: læ'nd tæ'ks UK: lænd tæks
földalattinoun
  1. UK underground
   USA: ʌ'ndəː·graʊ"nd UK: ʌndəgraʊnd
  1. subway (usa)
   USA: sʌ'bweɪ" yuː'e'seɪ'
  1. subterranean
   USA: sʌ·btəː·eɪ'niː·ʌ·n UK: sʌbtəreɪnɪən
föld alattiadj
  1. underground
   USA: ʌ'ndəː·graʊ"nd UK: ʌndəgraʊnd
  1. subterranean
   USA: sʌ·btəː·eɪ'niː·ʌ·n UK: sʌbtəreɪnɪən
  1. subsurface
   USA: sʌ'bsəː"fʌ·s UK: sʌbsəːfɪs
földalatti börtönv
  1. dungeon
   USA: dʌ'nʤʌ·n UK: dʌnʤən
földalatti csatornanoun
földalatti; csönoun
  1. tube
   USA: tyuː'b UK: tjuːb
föld alatti erődítménynoun
  1. bunker
   USA: bʌ'ŋkəː· UK: bʌŋkər
földbabanoun
 1. techn
  1. mound
   USA: maʊ'nd UK: maʊnd
földbirtoknoun
  1. lordship
   UK: lɔːdʃɪp
  1. landed property
   USA: læ'ndʌ·d prɔ'pəː·tiː· UK: lændɪd prɔpətiː
  1. estate
   USA: ʌ·steɪ't UK: ɪsteɪt
  1. demesne
   UK: dɪmeɪn
(föld)birtoknoun
  1. estate
   USA: ʌ·steɪ't UK: ɪsteɪt
földbirtokosnoun
  1. landowner
   USA: læ'ndoʊ"nəː· UK: lændoʊnər
  1. landholder
   USA: læ'ndhoʊ"ldəː· UK: lændhoʊldər
  1. laird
   USA: le'rd UK: leəd
  1. freeholder
   USA: friː'hoʊ"ldəː· UK: friːhoʊldər
földbirtokügyiadj
  1. agrarian
   USA: ʌ·gre'riː·ʌ·n UK: əgreərɪən
földből emelt barikádnoun
  1. revetment
   UK: rɪvetmənt
(föld)csuszamlásnoun
  1. devolution
   USA: de"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: diːvəluːʃn
földcsuszamlásnoun
  1. slide
   USA: slaɪ'd UK: slaɪd
  1. landslip
   UK: lændslɪp
  1. landslide
   USA: læ'nslaɪ"d UK: lændslaɪd
földdarabnoun
  1. plot
   USA: plɔ't UK: plɔt
  1. Több telek is eladó a tónál.
    1. There are several plots of land for sale by the lake.
földdel feltöltv
  1. earth
   USA: əː'θ UK: əːθ
földelv
 1. electr
  1. US ground
   USA: graʊ'nd UK: graʊnd
 2. electr
  1. earth
   USA: əː'θ UK: əːθ
földelésnoun
 1. phys electr
  1. US grounding
   USA: graʊ'ndɪ·ŋ UK: graʊndɪŋ
 2. electr
  1. US ground
   USA: graʊ'nd UK: graʊnd
 3. electr
  1. earthing
   UK: əːθɪŋ
  1. earth
   USA: əː'θ UK: əːθ
Report or add missing word to a dictionary...