COVID-19 Fight
103 matches in 9 dictionaries. Details
fújv
  1. waft
   USA: wɔ'ft UK: wɔft
  1. huff
   USA: hʌ'f UK: hʌf
  1. bluster
   USA: blʌ'stəː· UK: blʌstər
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
  1. Lássuk csak, merről fúj a szél.
    1. Now then, let us see which way the wind is blowing.
    1. Now then, let us see which way the wind is blowing.
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
  1. Lássuk csak, merről fúj a szél.
    1. Now then, let us see which way the wind is blowing.
    1. Now then, let us see which way the wind is blowing.
fújásnoun
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
fúj (buborékot, üveget)v
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
fújdogálv
  1. tootle
   USA: tuː'tʌ·l UK: tuːtl
fújható rágóguminoun
  1. bubble gum
   USA: bʌ'bʌ·l gʌ'm UK: bʌbl gʌm
fújja a dudátv
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
fújniv
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
fújónoun
  1. blower
   USA: bloʊ'əː· UK: bloʊər
  1. boo
   USA: buː' UK: buː
fújó ventilátornoun
  1. blower
   USA: bloʊ'əː· UK: bloʊər
fúj (szél)v
  1. sit, sat
   USA: sɪ't sæ't UK: sɪt sæt
fúj (szél vhonnan)v
  1. sit in
   USA: sɪ't ɪ'n UK: sɪt ɪn
fújtatv
  1. snort
   USA: snɔː'rt UK: snɔːt
  1. old Scot rout
   UK: raʊt
fújtatásnoun
 1. ind
  1. blow
   USA: bloʊ' UK: bloʊ
fújtatónoun
  1. windbag
   UK: wɪndbæg
  1. bellows
   USA: be'loʊ·z UK: beloʊz
fújtatós kovácstűzhelynoun
  1. fan forge
   USA: fæ'n fɔː'rʤ UK: fæn fɔːʤ
fújtatott levegőexp
  1. blast air
   USA: blæ'st e'r UK: blɑst eər
lágyan fújv
  1. breathe
   USA: briː'ð UK: briːð
sípot fújv
  1. pipe
   USA: paɪ'p UK: paɪp
sziszeg, fújnoun
  1. hiss
   USA: hɪ's UK: hɪs
Report or add missing word to a dictionary...