COVID-19 Fight
függőadj
  1. unfunded
   USA: ʌ·nfʌ'ndʌ·d
  1. undecided
   USA: ʌ"ndʌ·saɪ'dʌ·d UK: ʌndɪsaɪdɪd
  1. subservient
   USA: sʌ·bsəː'viː·ʌ·nt UK: səbsəːvɪənt
  1. pendulous
   USA: pe'nʤʌ·lʌ·s UK: pendjʊləs
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
  1. Az intézkedés e felülvizsgálat eredményétől függően marad hatályos.
    1. The measure shall remain in force pending the outcome of this review.
  1. pendent
   UK: pendənt
  1. pendant
   USA: pe'ndʌ·nt UK: pendənt
  1. drop
   USA: drɔ'p UK: drɔp
  1. dependent
   USA: dʌ·pe'ndʌ·nt UK: dɪpendənt
  1. answerable
   USA: æ'nsəː·ʌ·bʌ·l UK: ænsərəbl
  1. aerial
   USA: e'riː·ʌ·l UK: eərɪəl
függő adósságexp
  1. floating debt
   USA: floʊ'tɪ·ŋ de't UK: floʊtɪŋ det
függő beszédexp
  1. reported speech
   USA: rʌ·pɔː'rtʌ·d spiː'tʃ UK: rɪpɔːtɪd spiːtʃ
  1. oblique oration
   USA: ʌ·bliː'k ɔː·reɪ'ʃʌ·n UK: əbliːk ɔːreɪʃn
  1. indirect speech
   USA: ɪ"ndəː·e'kt spiː'tʃ UK: ɪndɪrekt spiːtʃ
  1. indirect oration
   USA: ɪ"ndəː·e'kt ɔː·reɪ'ʃʌ·n UK: ɪndɪrekt ɔːreɪʃn
függő bölcsőnoun
függő ereszcsatornanoun
  1. hanging gutter
   USA: hæ'ŋgɪ·ŋ gʌ'təː· UK: hæŋɪŋ gʌtər
függő esetexp
  1. oblique case
   USA: ʌ·bliː'k keɪ's UK: əbliːk keɪs
függő indanoun
 1. bot
  1. trail
   USA: treɪ'l UK: treɪl
függő kiadásokexp
  1. floating charges
   USA: floʊ'tɪ·ŋ tʃɔ'rʤʌ·z UK: floʊtɪŋ ʃɑʒeɪ
függő viszonyba került hercegexp
  1. mediate lord
   USA: miː'diː·eɪ"t lɔː'rd UK: miːdɪɪt lɔːd
függőbenexp
  1. in abeyance
   USA: ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: ɪn əbeɪəns
függőben hagyv
  1. leave in abeyance
   USA: liː'v ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: liːv ɪn əbeɪəns
függőben hagy/felfüggesztexp
  1. leave in abeyance
   USA: liː'v ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: liːv ɪn əbeɪəns
függőben hagyja a dolgotexp
  1. leave the matter open
   USA: liː'v ðiː· mæ'təː· oʊ'pʌ·n UK: liːv ðiː mætər oʊpən
függőben levőadj
  1. pending
   USA: pe'ndɪ·ŋ UK: pendɪŋ
 1. law
  1. pendent
   UK: pendənt
  1. in abeyance
   USA: ɪ'n ʌ·beɪ'ʌ·ns UK: ɪn əbeɪəns
függőben maradv
  1. stand over
   USA: stæ'nd oʊ'vəː· UK: stænd oʊvər
függőben vanv
 1. law
  1. depend
   USA: dʌ·pe'nd UK: dɪpend
  1. be in the balance
   USA: biː· ɪ'n ðiː· bæ'lʌ·ns UK: biː ɪn ðiː bæləns
függőcímkeexp
  1. tag
   USA: tæ'g UK: tæg
függőhídnoun
  1. suspension bridge
   USA: sʌ·spe'nʃʌ·n brɪ'ʤ UK: səspenʃn brɪʤ
függőkertexp
  1. terraced garden
   USA: te'rʌ·st gɔ'rdʌ·n UK: terəst gɑdn
  1. hanging garden
   USA: hæ'ŋgɪ·ŋ gɔ'rdʌ·n UK: hæŋɪŋ gɑdn
függőkosárnoun
 1. naut
  1. flake
   USA: fleɪ'k UK: fleɪk
Report or add missing word to a dictionary...