18 matches in 2 dictionaries. Details
facilities1 USA: fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: fəsɪlɪtɪz
bathing facilities13 USA: beɪ'ðɪ·ŋ fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: beɪðɪŋ fəsɪlɪtɪz
camping facilities1 1 USA: kæ'mpɪ·ŋ fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: kæmpɪŋ fəsɪlɪtɪz
cooking facilities13 USA: kʊ'kɪ·ŋ fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: kʊkɪŋ fəsɪlɪtɪz
credit facilities13 USA: kre'dʌ·t fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: kredɪt fəsɪlɪtɪz
heating facilities13 USA: hiː'tɪ·ŋ fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: hiːtɪŋ fəsɪlɪtɪz
infrastructural facilities13 USA: ɪ"nfrʌ·strʌ'ktʃəː·ʌ·l fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: ɪnfrəstrʌktʃərəl fəsɪlɪtɪz
recreational facilities13 USA: re"kriː·eɪ'ʃʌ·nʌ·l fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: rekrɪeɪʃnəl fəsɪlɪtɪz
sports facilities13 USA: spɔː'rts fʌ·sɪ'lʌ·tiː·z UK: spɔːts fəsɪlɪtɪz
dial-up facilities
medical facilities
shopping facilities
sports facilities
technical facilities
transport facilities
washing facilities
conveniently placed as regards transport facilities
Report or add missing word to a dictionary...