COVID-19 Fight
7 matches in 2 dictionaries. Details
fall overexp USA: fɔ'l oʊ'vəː· UK: fɔːl oʊvər
fall overv intrans v USA: fɔ'l oʊ'vəː· UK: fɔːl oʊvər
fall over one anotherexp USA: fɔ'l oʊ'vəː· hwʌ'n ʌ·nʌ'ðəː· UK: fɔːl oʊvər wʌn ənʌðər
fall over oneselfexp USA: fɔ'l oʊ'vəː· wʌ"nse'lf UK: fɔːl oʊvər wʌnself
they are falling over themselvesexp USA: ðeɪ' əː· fɔ'lɪ·ŋ oʊ'vəː· ðʌ·mse'lvz UK: ðeɪ ɑr fɔːlɪŋ oʊvər ðəmselvz
falling overhead kickundef
Report or add missing word to a dictionary...