COVID-19 Fight
12 matches in 3 dictionaries. Details
fangen s.v 'faŋən 'ɛs
Feuer fangenv 'fɔʏɐ 'faŋən
was fangen wir nun an ?exp 'vas 'faŋən 'viːɐ 'nuːn 'an
Fangen Sie an zu lesen!undef
Feuer fangenundef
im Netz fangenundef
mit Schlingen fangenundef
    1. fing
      'fɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...