COVID-19 Fight
11 matches in 2 dictionaries. Details
farther3 USA: fɔ'rðəː· UK: fɑðər
farther4 USA: fɔ'rðəː· UK: fɑðər
farthermost3 UK: fɑðəmoʊst
farther on13 USA: fɔ'rðəː· ɔ'n UK: fɑðər ɔn
i can go no farther13 USA: aɪ' kʌ·n goʊ' noʊ' fɔ'rðəː· UK: aɪ kæn goʊ noʊ fɑðər
so far and no farther13 USA: soʊ' fɔ'r ʌ·nd noʊ' fɔ'rðəː· UK: soʊ fɑr ənd noʊ fɑðər
so far and so farther13 USA: soʊ' fɔ'r ʌ·nd soʊ' fɔ'rðəː· UK: soʊ fɑr ənd soʊ fɑðər
thus you will get farther13 USA: ðʌ's yuː' wʌ·l gɪ't fɔ'rðəː· UK: ðʌs juː wɪl get fɑðər
thus you will go farther13 USA: ðʌ's yuː' wʌ·l goʊ' fɔ'rðəː· UK: ðʌs juː wɪl goʊ fɑðər
farthermost
Report or add missing word to a dictionary...