COVID-19 Fight
105
matches in the
  1. 6.3 unto
   USA: ʌ'ntuː· UK: ʌntuː
  1. 1.1 towards
   USA: tɔː'rdz UK: təwɔːdz
  1. 6.3 toward
   USA: tɔː'rd UK: toʊəd
  1. to
   USA: tʌ· UK: tuː
  1. onto
   USA: ɔ'ntuː· UK: ɔntʊ
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
  1. intro-
   USA: ɪ'ntroʊ· UK: ɪntroʊ
  1. around
   USA: əː·aʊ'n UK: əraʊnd
felébred2
  1. waken
   USA: weɪ'kʌ·n UK: weɪkən
  1. wake
   USA: weɪ'k UK: weɪk
  1. wake up
   USA: weɪ'k ʌ'p UK: weɪk ʌp
  1. rouse
   UK: raʊz
(fel)ébred; (fel)ébreszt13
  1. wake , woke , woken
   USA: weɪ'k woʊ'k woʊ'kʌ·n UK: weɪk woʊk woʊkən
felébred; felébreszt13
  1. wake up
   USA: weɪ'k ʌ'p UK: weɪk ʌp
felébredni2
  1. wake up
   USA: weɪ'k ʌ'p UK: weɪk ʌp
  1. awake
   USA: ʌ·weɪ'k UK: əweɪk
felébredt3
  1. waked
   UK: weɪkt
  1. awoke
   USA: ʌ·woʊ'k UK: əwoʊk
felébreszt2
  1. waken
   USA: weɪ'kʌ·n UK: weɪkən
  1. wake
   USA: weɪ'k UK: weɪk
  1. wake up
   USA: weɪ'k ʌ'p UK: weɪk ʌp
  1. rouse
   UK: raʊz
  1. raise
   USA: reɪ'z UK: reɪz
  1. get up
   USA: gɪ't ʌ'p UK: get ʌp
  1. awaken
   USA: ʌ·weɪ'kʌ·n UK: əweɪkən
  1. arouse
   USA: əː·aʊ'z UK: əraʊz
felébresztett3
feléget2
 1. 355
  1. scorch
   USA: skɔː'rtʃ UK: skɔːtʃ
felégeti maga mögött a hida(ka)t2
  1. burn one's boats
   USA: bəː'n wʌ'nz boʊ'ts UK: bəːn wʌnz boʊts
feléhajol2
  1. hunch over
   USA: hʌ'ntʃ oʊ'vəː· UK: hʌntʃ oʊvər
feléje8
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
feléje billenti a mérleg nyelvét/javára ítél13
  1. turn the balance
   USA: təː'n ðiː· bæ'lʌ·ns UK: təːn ðiː bæləns
feléje dob2
  1. throw at
   USA: θroʊ' æ't UK: θroʊ ət
felékel2
 1. 62
  1. key
   USA: kiː' UK: kiː
  1. chock
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔk
  1. chock up
   USA: tʃɔ'k ʌ'p UK: tʃɔk ʌp
felékesít2
  1. bedeck
   USA: bʌ·de'k UK: bɪdek
felékszerez2
  1. bejewel
   UK: bɪʤuːəl
felékszerezett3
  1. jewelled
   UK: ʤuːəld
  1. jeweled
   UK: ʤuːəld
felél2
  1. go through
   USA: goʊ' θruː' UK: goʊ θruː
  1. 1.1 eat up
   USA: iː't ʌ'p UK: iːt ʌp
  1. deplete
   USA: dʌ·pliː't UK: dɪpliːt
Report or add missing word to a dictionary...