COVID-19 Fight
33 matches in 9 dictionaries. Details
felújítv
  1. revive
   USA: riː·vaɪ'v UK: rɪvaɪv
  1. resurrect
   USA: re"zəː·e'kt UK: rezərekt
  1. restore
   USA: rʌ·stɔː'r UK: rɪstɔːr
  1. reopen
   USA: riː·oʊ'pʌ·n UK: riːoʊpən
  1. renew
   USA: rʌ·nuː' UK: rɪnjuː
  1. regenerate
   USA: riː·ʤe'nəː·eɪ"t UK: rɪʤenəreɪt
  1. furbish
   USA: fəː'bɪ"ʃ UK: fəːbɪʃ
  1. do over
   USA: duː' oʊ'vəː· UK: duː oʊvər
felújításnoun
  1. resurrection
   USA: re"zəː·e'kʃʌ·n UK: rezərekʃn
 1. film
  1. US rerun
   USA: riː'rʌ'n UK: riːrʌn
 2. techn
  1. renewal
   USA: rʌ·nuː'ʌ·l UK: rɪnjuːəl
felújítási munkálatoknoun
  1. recovery
   USA: rɪ·kʌ'vəː·iː· UK: rɪkʌvəriː
felújíthatóadj
  1. renewable
   USA: riː·nuː'ʌ·bʌ·l UK: rɪnjuːəbl
felújít (muszaki)v
  1. refurbish
   USA: riː·fəː'bɪ·ʃ UK: riːfəːbɪʃ
felújítónoun
  1. renewer
   UK: rɪnjuːər
felújítottadj
  1. renovated
   USA: re'nʌ·veɪ"tʌ·d UK: renəveɪtɪd
  1. renewed
   USA: riː·nuː'd UK: rɪnjuːd
felszerelés felújításanoun
ismeretség felújításaexp
  1. renewal of acquaintance
   USA: rʌ·nuː'ʌ·l ʌ·v ʌ·kweɪ'ntʌ·ns UK: rɪnjuːəl ɔv əkweɪntəns
felújítv
  1. sanieren
   za'niːrən
  1. renovieren
   reno'viːrən
  1. erneuern
   ɛɐ'nɔʏɐn
  1. auffrischen
   'aʊffrɪʃən
felújításnoun
  1. e Renovierung
   reno'viːrʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Renovierungen
   1. genitiveForm:
   2. Renovierung
  1. e Rekonstruktion
   rekɔnstrʊk'tsioːn
 1. forestry
 2. techn
  1. e Erholung
   ɛɐ'hoːlʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Erholungen
   1. genitiveForm:
   2. Erholung
felújít (színház)noun
felszerelés felújításanoun
felújítv
  1. odrestaurować odnowić
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. odnowię
   1. thirdPersonSingular:
   2. odnowi
   1. seeAlso:
  2. odrestaurować odnawiać
   1. firstPersonSingular:
   2. odnawiam
   1. thirdPersonSingular:
   2. odnawia
   1. seeAlso:
 1. használhatóvá tesz
  1. remontować
   1. firstPersonSingular:
   2. remontuję
   1. thirdPersonSingular:
   2. remontuje
felújításundef
 1. használhatóvá tétel
felújítottundef
  1. odrestaurowany odnowiony
felújítundef
 1. hagyományt stb.
 2. hagyományt stb.
 3. barátságot stb.
 4. hagyományt stb.
 5. barátságot stb.
  1. old rare istaurare
felújításundef
 1. hagyományé stb.
  1. ripristino
   riprístino
 2. hagyományé stb.
 3. hagyományé stb.
 4. színdarabé
  1. literary rinnovazione
  1. restauro
   restáuro
Report or add missing word to a dictionary...