COVID-19 Fight
felügyelőnoun
  1. Warden
   USA: wɔː'rdʌ·n UK: wɔːdn
  1. viewer
   USA: vyuː'əː· UK: vjuːər
  1. trustee
   USA: trʌ"stiː' UK: trʌstiː
  1. tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
  1. US surveyor
   USA: səː'veɪ"əː· UK: səveɪər
  1. supervisor
   USA: suː'pəː·vaɪ"zəː· UK: suːpəvaɪzər
  1. superintendent
   USA: suː"pəː·ʌ·nte'ndʌ·nt UK: suːpərɪntendənt
  1. super
   USA: suː'pəː· UK: suːpər
 1. hist
  1. provost
   USA: proʊ'voʊ·st UK: prɔvəst
  1. person in charge
   USA: pəː'sʌ·n ɪ'n tʃɔ'rʤ UK: pəːsn ɪn tʃɑʤ
  1. overseer
   USA: oʊ'vəː·siː'əː· UK: oʊvəsɪər
  1. overseeing
   USA: oʊ'vəː·siː"ɪ·ŋ UK: oʊvəsiːɪŋ
  1. monitor
   USA: mɔ'nʌ·təː· UK: mɔnɪtər
  1. minder
   USA: maɪ'ndəː· UK: maɪndər
  1. keeper
   USA: kiː'pəː· UK: kiːpər
  1. intendant
   UK: ɪntendənt
  1. guardian
   USA: gɔ'rdiː·ʌ·n UK: gɑdɪən
  1. custodian
   USA: kʌ·stoʊ'diː·ʌ·n UK: kʌstoʊdɪən
  1. controller
   USA: kʌ·ntroʊ'ləː· UK: kəntroʊlər
felügyelő diáknoun
 1. edu
  1. monitor
   USA: mɔ'nʌ·təː· UK: mɔnɪtər
felügyelő, ellenőrnoun
  1. inspector
   USA: ɪ"nspe'ktəː· UK: ɪnspektər
felügyelő (vizsgán)noun
  1. invigilator
   UK: ɪnvɪʤɪleɪtər
felügyelőbizottságexp
  1. board of supervision
   USA: bɔː'rd ʌ·v suː"pəː·vɪ'ʒʌ·n UK: bɔːd ɔv suːpəvɪʒn
felügyelőiadj
  1. custodial
   USA: kʌ·stoʊ'diː·ʌ·l UK: kʌstoʊdjəl
felügyelőkv
  1. monitors
   USA: mɔ'nʌ·təː·z UK: mɔnɪtəz
felügyelőnőnoun
  1. matron
   USA: meɪ'trʌ·n UK: meɪtrən
felügyelőnői tisztségnoun
  1. matronage
   UK: meɪtrənɪʤ
felügyelőségnoun
  1. inspectorship
   UK: ɪnspektəʃɪp
  1. inspectorate
   USA: ɪ"nspe'ktəː·ʌ·t UK: ɪnspektərət
  1. conservancy
   USA: kʌ·nsəː'vʌ·nsiː· UK: kənsəːvənsiː
áruházi felügyelőnoun
  1. shopwalker
   UK: ʃɔpwɔːkər
  1. floor-walker
   UK: flɔːwɔːkə
fegyelmi felügyelőnoun
  1. proctor
   USA: prɔ'ktəː· UK: prɔktər
kollégiumi felügyelőnoun
 1. edu
  1. prefect
   USA: priː'fe"kt UK: priːfekt
felsőosztályos felügyelő diáknoun
  1. monitor
   USA: mɔ'nʌ·təː· UK: mɔnɪtər
betegszoba felügyelőjenoun
kaszinó felügyelőjeexp
  1. stickman, stickmen
   UK: stɪkmæn stɪkmen
tábori csendőrség felügyelőjenoun
Report or add missing word to a dictionary...