COVID-19 Fight
felülmúlv
  1. transcend
   USA: træ·nse'nd UK: trænsend
  1. top
   USA: tɔ'p UK: tɔp
  1. surpass
   USA: səː·pæ's UK: səpɑs
  1. surmount
   USA: səː·maʊ'nt UK: səmaʊnt
  1. supercede
   UK: suːpərsiːd
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. overtop
   UK: oʊvətɔp
  1. outstrip
   USA: aʊ·tstrɪ'p UK: aʊtstrɪp
  1. outperform
   USA: aʊ'tpəː·fɔː"rm UK: aʊtpəfɔːm
  1. outnumber
   USA: aʊ·tnʌ'mbəː· UK: aʊtnʌmbər
  1. outman
   USA: aʊ"tmæ'n UK: aʊtmən
  1. outdo
   USA: aʊ"tduː' UK: aʊtduː
  1. excel
   USA: ɪ·kse'l UK: ɪksel
  1. exceeded
   USA: ɪ·ksiː'dʌ·d UK: ɪksiːdɪd
  1. Legújabb lemezének sikere minden várakozást felülmúlt.
    1. The success of his latest record has exceeded all expectations.
    1. The success of his latest record has exceeded all expectations.
  1. exceed
   USA: ɪ·ksiː'd UK: ɪksiːd
  1. Legújabb lemezének sikere minden várakozást felülmúlt.
    1. The success of his latest record has exceeded all expectations.
    1. The success of his latest record has exceeded all expectations.
  1. efface
   USA: ʌ·feɪ's UK: ɪfeɪs
  1. figurative eclipse
   USA: iː·klɪ'ps UK: ɪklɪps
  1. defy
   USA: dʌ·faɪ' UK: dɪfaɪ
  1. informal cap
   USA: kæ'p UK: kæp
  1. beggar
   USA: be'gəː· UK: begər
felülmúl, lepipál vkitexp
felülmúl vkitv
  1. be too much for sy
   USA: biː· tuː' mʌ'tʃ frəː· saɪ'
  1. be more than a match for sy
   USA: biː· mɔː'r ðʌ·n eɪ' mæ'tʃ frəː· saɪ'
felülmúl vmitv
felülmúlhatatlanadj
  1. unsurpassable
   UK: ʌnsəːpɑsəbl
  1. superlative
   USA: sʊ·pəː'lʌ·tɪ·v UK: suːpəːlətɪv
  1. second to none
   USA: se'kʌ·n tʌ· nʌ'n UK: sɪkɔnd tuː noʊn
  1. beyond compare
   USA: biː"ɔː'nd kʌ·mpe'r UK: bɪjɔnd kəmpeər
  1. beyond all praise
   USA: biː"ɔː'nd ɔː'l preɪ'z UK: bɪjɔnd ɔːl preɪz
felülmúlhatatlan/páratlanexp
  1. past compare
   USA: pæ'st kʌ·mpe'r UK: pɑst kəmpeər
  1. out compare
   USA: aʊ't kʌ·mpe'r UK: aʊt kəmpeər
felülmúlhatatlanuladv
  1. superlatively
   UK: suːpəːlətɪvliː
felülmúlja önmagátexp
  1. be at one's best
   USA: biː· æ't wʌ'nz be'st UK: biː ət wʌnz best
felülmúlni igyekszikv
  1. emulate
   USA: e'myʌ·leɪ"t UK: emjʊleɪt
felülmúltv
  1. outdone
   USA: aʊ'tdʌ'n UK: aʊtdʌn
  1. outdid
   USA: aʊ'tdɪ"d UK: aʊtdɪd
  1. outbidden
   UK: aʊtbɪdn
felülmúlásnoun
  1. effacement
   UK: ɪfeɪsmənt
bátorságban felülmúlv
  1. outbrave
   UK: aʊtbreɪv
messze felülmúlexp
  1. head and shoulders above
   USA: he'd ʌ·nd ʃoʊ'ldəː·z ʌ·bʌ'v UK: hed ənd ʃoʊldəz əbʌv
messze felülmúl vkitv
  1. head and shoulders above sy
   USA: he'd ʌ·nd ʃoʊ'ldəː·z ʌ·bʌ'v saɪ'
valamilyen felülmúlhatatlan dologexp
  1. creme de la creme
   USA: kriː'm dʌ· lɔ' kriː'm
minden képzeletet felülmúlexp
  1. beyond belief
   USA: biː"ɔː'nd bʌ·liː'f UK: bɪjɔnd bɪliːf
minden képzeletet felülmúlóadj
  1. egregious
   USA: ɪ·griː'ʤʌ·s UK: ɪgriːʤɪəs
minden képzeletet felülmúlóanexp
  1. beyond belief
   USA: biː"ɔː'nd bʌ·liː'f UK: bɪjɔnd bɪliːf
senki nem tudja felülmúlniexp
  1. he takes spades from no one
   USA: hiː' teɪ'ks speɪ'dz fəː·m noʊ' hwʌ'n UK: hiː teɪks speɪdz frɔm noʊ wʌn
Report or add missing word to a dictionary...