COVID-19 Fight
felbukkanv
  1. stick up
   USA: stɪ'k ʌ'p UK: stɪk ʌp
  1. informal figurative pop up
   USA: pɔ'p ʌ'p UK: pɔp ʌp
  1. outcrop
   UK: aʊtkrɔp
  1. occur
   USA: ʌ·kəː' UK: əkəːr
  1. Mi az esélye annak, hogy ez megtörténik?
    1. What are the chances of this occurring?
  1. emerge
   USA: iː'məː·ʤ UK: ɪməːʤ
  1. informal crop up
   USA: krɔ'p ʌ'p UK: krɔp ʌp
  1. come up
   USA: kʌ'm ʌ'p UK: kʌm ʌp
  1. break the surface
   USA: breɪ'k ðiː· səː'fʌ·s UK: breɪk ðiː səːfɪs
  1. bob up
   USA: bɔ'b ʌ'p UK: bɔb ʌp
  1. appear
   USA: ʌ·pɪ'r UK: əpɪər
felbukkan a vízbőlv
  1. mill
   USA: mɪ'l UK: mɪl
felbukkan, láthatóvá válikexp
  1. sight / come into -
   USA: saɪ't kʌ'm ɪ"ntʌ· UK: saɪt kʌm ɪntuː
  1. come into sight
   USA: kʌ'm ɪ"ntʌ· saɪ't UK: kʌm ɪntuː saɪt
felbukkan (tengeralattjáró)v
  1. break the surface
   USA: breɪ'k ðiː· səː'fʌ·s UK: breɪk ðiː səːfɪs
felbukkanásnoun
 1. geol mining
  1. outcrop
   UK: aʊtkrɔp
  1. emergence
   USA: iː'məː·ʤʌ·ns UK: ɪməːʤəns
újra felbukkan/felmerülv
  1. resurfaced
   USA: riː·səː'fʌ·st UK: riːsəːfɪst
Report or add missing word to a dictionary...