COVID-19 Fight
7 matches in 4 dictionaries. Details
feledésbe merül13
  1. sink into oblivion
   USA: sɪ'ŋk ɪ"ntʌ· ʌ·blɪ'viː·ʌ·n UK: sɪŋk ɪntuː əblɪvɪən
  1. pass out of mind
   USA: pæ's aʊ't ʌ·v maɪ'nd UK: pɑs aʊt ɔv maɪnd
  1. go out of mind
   USA: goʊ' aʊ't ʌ·v maɪ'nd UK: goʊ aʊt ɔv maɪnd
  1. fall into oblivion
   USA: fɔ'l ɪ"ntʌ· ʌ·blɪ'viː·ʌ·n UK: fɔːl ɪntuː əblɪvɪən
feledésbe merül13
  1. vergessen s.
   fɛɐ'gɛsən 'ɛs
  1. in Vergessenheit geraten
   'ɪn fɛɐ'gɛsənhaɪt gə'raːtən
feledésbe merül2
  1. vergessen
   fɛɐ'gɛsən
feledésbe merül2
  1. w niepamięci zatonąć
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. zatonę
   1. thirdPersonSingular:
   2. zatonie
   1. seeAlso:
feledésbe merült
a jótett hamar feledésbe merül
Report or add missing word to a dictionary...