COVID-19 Fight
felfordulásnoun
  1. upsetting
   USA: ʌ·pse'tɪ·ŋ UK: ʌpsetɪŋ
  1. upset
   USA: ʌ'pse"t UK: ʌpset
  1. Jó lesz majd berendezkedni az új otthonunkban, magunk mögött hagyni ezt az egész felfordulást.
    1. It'll be good to get settled in our new home, put all this upset behind.
  1. figurative upheaval
   USA: ʌ·phiː'vʌ·l UK: ʌphiːvəl
  1. turnover
   USA: təː'noʊ"vəː· UK: təːnoʊvər
  1. tumult
   USA: tuː'mʌ·lt UK: tjuːmʌlt
  1. tumble
   USA: tʌ'mbʌ·l UK: tʌmbl
  1. topsy-turvy
   UK: tɔpsɪtəːviː
  1. informal to-do
  1. subversion
   USA: sʌ·bvəː'ʒʌ·n UK: səbvəːʃn
  1. somerset
   USA: sʌ'məː·se"t UK: sʌməsət
  1. somersault
   USA: sʌ'məː·sɔː"lt UK: sʌməsɔːlt
  1. mull
   USA: mʌ'l UK: mʌl
  1. mix
   USA: mɪ'ks UK: mɪks
  1. mix-up
   USA: mɪ'ksʌ·p
  1. huddle
   USA: hʌ'dʌ·l UK: hʌdl
  1. hoopla
   USA: huː'plɔ"
  1. convulsion
   USA: kʌ·nvʌ'lʃʌ·n UK: kənvʌlʃn
  1. commotion
   USA: kʌ·moʊ'ʃʌ·n UK: kəmoʊʃn
  1. combustion
   USA: kʌ·mbʌ'stʃʌ·n UK: kəmbʌstʃən
  1. cataclysm
   USA: kæ'tʌ·klɪ"sʌ·m UK: kætəklɪzəm
  1. brouhaha
   USA: bruː'hɔ·hɔ· UK: bruːhɑhɑ
  1. anarchy
   USA: æ'nəː·kiː· UK: ænəkiː
felfordulásban levőadj
  1. rare confounded
   USA: kʌ·nfaʊ'ndʌ·d UK: kənfaʊndɪd
őrült felfordulást csinálexp
  1. raise hell
   USA: reɪ'z he'l UK: reɪz hel
Report or add missing word to a dictionary...