COVID-19 Fight
felicitousadj USA: fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: fəlɪsɪtəs
writer felicitous in his choice of wordsexp USA: raɪ'təː· fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s ɪ'n hʌ·z tʃɔɪ's ʌ·v wəː'dz UK: raɪtər fəlɪsɪtəs ɪn hɪz tʃɔɪs ɔv wəːdz
Report or add missing word to a dictionary...