COVID-19 Fight
19 matches in 7 dictionaries. Details
feltéve, hav
  1. supposing
   USA: sʌ·poʊ'zɪ·ŋ UK: səpoʊzɪŋ
feltéve, hogyexp
  1. supposing
   USA: sʌ·poʊ'zɪ·ŋ UK: səpoʊzɪŋ
  1. so long as
   USA: soʊ' lɔː'ŋ e'z UK: soʊ lɔŋ əz
  1. assuming that
   USA: ʌ·suː'mɪ·ŋ ðʌ·t UK: əsjuːmɪŋ ðət
  1. as long as
   USA: e'z lɔː'ŋ e'z UK: əz lɔŋ əz
feltéve, hogyexp
  1. on the supposition that
   USA: ɔ'n ðiː· sʌ"pʌ·zɪ'ʃʌ·n ðʌ·t UK: ɔn ðiː sʌpəʒɪʃn ðət
feltéve hogyconj
  1. if
   USA: ʌ·f UK: ɪf
feltéve, hogy/amennyibenexp
  1. in case
   USA: ɪ'n keɪ's UK: ɪn keɪs
feltéve, hogy/haexp
  1. providing that
   USA: prʌ·vaɪ'dɪ·ŋ ðʌ·t UK: prəvaɪdɪŋ ðət
  1. provided that
   USA: prʌ·vaɪ'dʌ·d ðʌ·t UK: prəvaɪdɪd ðət
feltéveadj
feltéveconj
feltéve, hogyexp
feltéve, hogy ...exp
feltéve, hogyexp
feltéve, de meg nem engedveundef
feltéveundef
feltéve ha
Report or add missing word to a dictionary...