COVID-19 Fight
32 matches in 7 dictionaries. Details
feltűnőadj
  1. upfront
   USA: ʌ'pfrʌ"nt
  1. striking
   USA: straɪ'kɪ·ŋ UK: straɪkɪŋ
  1. sporty
   USA: spɔː'rtiː·
  1. singular
   USA: sɪ'ŋgyʌ·ləː· UK: sɪŋgjʊlər
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
  1. sightly
   UK: saɪtliː
  1. showy
   USA: ʃoʊ'iː· UK: ʃoʊiː
  1. sensational
   USA: se·nseɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: sɪnseɪʃənl
  1. figurative salient
   USA: seɪ'lyʌ·nt UK: seɪlɪənt
  1. figurative prominent
   USA: prɔ'mʌ·nʌ·nt UK: prɔmɪnənt
  1. rare ostentatious
   USA: ɔ"stʌ·nteɪ'ʃʌ·s UK: ɔstenteɪʃəs
  1. obtrusive
   USA: ʌ·btruː'sɪ·v UK: əbtruːsɪv
  1. noisy
   USA: nɔɪ'ziː· UK: nɔɪziː
  1. loud
   USA: laʊ'd UK: laʊd
  1. garish
   USA: ge'rɪ·ʃ UK: geərɪʃ
  1. flashy
   USA: flæ'ʃiː· UK: flæʃiː
  1. flashly
   UK: flæʃliː
  1. informal flash
   USA: flæ'ʃ UK: flæʃ
  1. conspicuous
   USA: kʌ·nspɪ'kyuː·ʌ·s UK: kənspɪkjʊəs
  1. bold
   USA: boʊ'ld UK: boʊld
feltűnő dolognoun
  1. knockout
   USA: nɔ'kaʊ"t UK: nɔkaʊt
feltűnőenadv
  1. strikingly
   USA: straɪ'kɪ·ŋliː· UK: straɪkɪŋliː
  1. ostentatiously
   USA: ɔ"stʌ·nteɪ'ʃʌ·sliː· UK: ɔstenteɪʃəsliː
  1. markedly
   USA: mɔ'rkʌ·dliː· UK: mɑkɪdliː
  1. conspicuously
   USA: kʌ·nspɪ'kyuː·ʌ·sliː· UK: kənspɪkjʊəsliː
feltűnően öltözöttadj
  1. leery
   USA: lɪ'riː·
feltűnő helyenexp
  1. the fore
   USA: ðiː· fɔː'r UK: ðiː fɔːr
feltűnő közönségességnoun
feltűnőségnoun
  1. loudness
   UK: laʊdnəs
  1. garishness
   UK: geərɪʃnəs
  1. conspicuousness
   UK: kənspɪkjʊəsnəs
feltűnősködésnoun
  1. splurge
   USA: spləː'ʤ UK: spləːʤ
feltűnő személynoun
  1. knockout
   USA: nɔ'kaʊ"t UK: nɔkaʊt
feltűnő tereptárgynoun
  1. landmark
   USA: læ'ndmɔ"rk UK: lændmɑk
feltűnővé teszv
  1. glamorize
   USA: glæ'məː·aɪ"z UK: glæməraɪz
feltűnő viselkedésnoun
  1. informal splurge
   USA: spləː'ʤ UK: spləːʤ
feltűnő vonásnoun
  1. salience
   UK: seɪlɪəns
nem feltűnőadj
  1. unobtrusive
   USA: ʌ"nʌ·btruː'sɪ·v UK: ʌnəbtruːsɪv
  1. quiet
   USA: kwaɪ'ʌ·t UK: kwaɪət
  1. inconspicuous
   USA: ɪ"ŋkɔ'nspɪ·kwʌ·s UK: ɪnkənspɪkjʊəs
hatalmát feltűnően fitogtatjaexp
  1. throw one's weight about
   USA: θroʊ' wʌ'nz weɪ't ʌ·baʊ't UK: θroʊ wʌnz weɪt əbaʊt
feltűnőadj
  1. student steil
   'ʃtaɪl
feltűnőadj
Report or add missing word to a dictionary...