COVID-19 Fight
fentadv
  1. up
   USA: ʌ'p UK: ʌp
  1. high
   USA: haɪ' UK: haɪ
  1. above
   USA: ʌ·bʌ'v UK: əbʌv
fent a magasbanadv
  1. aloft
   USA: ʌ·lɔː'ft UK: əlɔft
fent említettadj
  1. said
   USA: se'd UK: sed
  1. aforementioned
   USA: ʌ·fɔː'rme"nʃʌ·nd UK: əfɔːmenʃnd
  1. above
   USA: ʌ·bʌ'v UK: əbʌv
fent és lent/keresztül-kasulexp
  1. up and down
   USA: ʌ'p ʌ·nd daʊ'n UK: ʌp ənd daʊn
fentebbadv
  1. above
   USA: ʌ·bʌ'v UK: əbʌv
fentemlitettadj
  1. aforesaid
   USA: ʌ·fɔː'rse"d UK: əfɔːsed
fentemlítettadj
fentiadj
  1. overhead
   USA: oʊ'vəː·he'd UK: oʊvəhed
  1. above
   USA: ʌ·bʌ'v UK: əbʌv
fentrőlexp
  1. from above
   USA: fəː·m ʌ·bʌ'v UK: frɔm əbʌv
  1. up
   USA: ʌ'p UK: ʌp
mint fentexp
  1. as above
   USA: e'z ʌ·bʌ'v UK: əz əbʌv
ott fentexp
  1. up yonder
   USA: ʌ'p yɔ'ndəː· UK: ʌp jɔndər
a fent említettnoun
  1. aforesaid
   USA: ʌ·fɔː'rse"d UK: əfɔːsed
  1. aforementioned
   USA: ʌ·fɔː'rme"nʃʌ·nd UK: əfɔːmenʃnd
lásd fentebbnoun
  1. vide supra
   USA: vaɪ'd suː'prʌ· UK: vaɪdiː sjuːprə
mint fentebb említettükexp
  1. as aforesaid
   USA: e'z ʌ·fɔː'rse"d UK: əz əfɔːsed
felsö, fentiadj
  1. upper
   USA: ʌ'pəː· UK: ʌpər
a fentiekexp
  1. the above
   USA: ðiː· ʌ·bʌ'v UK: ðiː əbʌv
a fentiekbenadv
  1. above
   USA: ʌ·bʌ'v UK: əbʌv
utóbbi, a fent említettadj
  1. latter
   USA: læ'təː· UK: lætər
Report or add missing word to a dictionary...