COVID-19 Fight
COVID-19 Fight
figyelembe véveprep
  1. considering
   USA: kʌ·nsɪ'dəː·ɪ·ŋ UK: kənsɪdərɪŋ
  1. allowing for
   USA: ʌ·laʊ'ɪ·ŋ frəː· UK: əlaʊɪŋ fəː
  1. allow for
   USA: ʌ·laʊ' frəː· UK: əlaʊ fəː
mindent figyelembe véveexp
  1. taking one thing with another
   USA: teɪ'kɪ·ŋ hwʌ'n θɪ'ŋ wʌ·ð ʌ·nʌ'ðəː· UK: teɪkɪŋ wʌn θɪŋ wɪð ənʌðər
  1. on the whole
   USA: ɔ'n ðiː· hoʊ'l UK: ɔn ðiː hoʊl
  1. consideringly
   UK: kənsɪdərɪŋliː
Report or add missing word to a dictionary...