COVID-19 Fight
figyelmesadj
  1. ware
   USA: we'r UK: weər
  1. urbane
   USA: əː·beɪ'n UK: əːbeɪn
  1. thoughtful
   USA: θɔː'tfʌ·l UK: θɔːtfəl
  1. regardful
   UK: rɪgɑdfəl
  1. perceptive
   USA: pəː·se'ptɪ·v UK: pəseptɪv
  1. observant
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·nt UK: əbzəːvənt
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. mindful
   USA: maɪ'ndfʌ·l UK: maɪndfəl
  1. considerate
   USA: kʌ·nsɪ'dəː·ʌ·t UK: kənsɪdərət
  1. careful
   USA: ke'rfʌ·l UK: keəfʊl
  1. attentive
   USA: ʌ·te'ntɪ·v UK: ətentɪv
figyelmes, törődőadj
  1. mindful
   USA: maɪ'ndfʌ·l UK: maɪndfəl
figyelmes vkivel szembenv
  1. show sy attention
   USA: ʃoʊ' saɪ' ʌ·te'nʃʌ·n
figyelmesenadv
  1. thoughtfully
   USA: θɔː'tfʌ·liː· UK: θɔːtfəliː
  1. carefully
   USA: ke'rfʌ·liː· UK: keəfəliː
figyelmességnoun
  1. urbanity
   UK: əːbænɪtiː
  1. intentness
   UK: ɪntentnəs
  1. attention
   USA: ʌ·te'nʃʌ·n UK: ətenʃn
  1. Mr. Darcyn látszott, mennyire jólesik neki figyelmességem.
    1. Mr. Darcy seemed much pleased with my attention.
vigyáz, figyelmesen körülnézv
  1. look out
   USA: lʊ'k aʊ't UK: lʊk aʊt
Report or add missing word to a dictionary...