COVID-19 Fight
37 matches in 4 dictionaries. Details
flame2 2.2 USA: fleɪ'm UK: fleɪm
flame2 2.1 USA: fleɪ'm UK: fleɪm
flameout1 UK: fleɪmaʊt
flame out2 2.1 USA: fleɪ'm aʊ't UK: fleɪm aʊt
flamethrower1 UK: fleɪmθroʊər
flame-thrower1 UK: fleɪmθroʊər
flame up2 2.1 USA: fleɪ'm ʌ'p UK: fleɪm ʌp
old flame13 USA: oʊ'ld fleɪ'm UK: oʊld fleɪm
the flames ate up the forest13 USA: ðiː· fleɪ'mz eɪ't ʌ'p ðiː· fɔː'rʌ·st UK: ðiː fleɪmz et ʌp ðiː fɔrɪst
fan the flame13 USA: fæ'n ðiː· fleɪ'm UK: fæn ðiː fleɪm
be in flames13 USA: biː· ɪ'n fleɪ'mz UK: biː ɪn fleɪmz
burst into flames2 USA: bəː'st ɪ"ntʌ· fleɪ'mz UK: bəːst ɪntuː fleɪmz
fan the flames2 USA: fæ'n ðiː· fleɪ'mz UK: fæn ðiː fleɪmz
salamander in flames13 USA: sæ"lʌ·mæ'ndəː· ɪ'n fleɪ'mz UK: sæləmændər ɪn fleɪmz
commit to the flames2 USA: kʌ·mɪ't tʌ· ðiː· fleɪ'mz UK: kəmɪt tuː ðiː fleɪmz
go up in flames13 USA: goʊ' ʌ'p ɪ'n fleɪ'mz UK: goʊ ʌp ɪn fleɪmz
add fuel to the flame13 USA: æ'd fyuː'l tʌ· ðiː· fleɪ'm UK: æd fjuːəl tuː ðiː fleɪm
flame cutter
Report or add missing word to a dictionary...