68 matches in 3 dictionaries. Details
start / get off to a flying -exp USA: stɔ'rt gɪ't ɔː'f tʌ· eɪ' flaɪ'ɪ·ŋ UK: stɑt get ɔf tuː eɪ flaɪɪŋ
flyingundef
flying headundef
flying machineundef
flying machinesundef
flying outundef
flying overundef
flying roundundef
flyingsundef
flying schoolundef
flying schoolsundef
flying speedundef
flying spotundef
flying-spot scanningundef
flying squadundef
flying suitundef
flying throughundef
flying timeundef
flying timesundef
flying toundef
Report or add missing word to a dictionary...