COVID-19 Fight
fogd be a pofád!13
  1. shut your gob!
   USA: ʃʌ't yʊ'r gɔ'b UK: ʃʌt jɔːr gɔb
fogd be a pofád13
  1. hold your row
   USA: hoʊ'ld yʊ'r roʊ' UK: hoʊld jɔːr roʊ
  1. hold your jaw
   USA: hoʊ'ld yʊ'r ʤɔː' UK: hoʊld jɔːr ʤɔː
fogd be a pofádat!13
  1. shut your trap!
   USA: ʃʌ't yʊ'r træ'p UK: ʃʌt jɔːr træp
  1. shut your mouth!
   USA: ʃʌ't yʊ'r maʊ'θ UK: ʃʌt jɔːr maʊθ
  1. hold your row!
   USA: hoʊ'ld yʊ'r roʊ' UK: hoʊld jɔːr roʊ
  1. hold your jaw!
   USA: hoʊ'ld yʊ'r ʤɔː' UK: hoʊld jɔːr ʤɔː
Report or add missing word to a dictionary...