COVID-19 Fight
fogd be a pofádat!exp
  1. shut your trap!
   USA: ʃʌ't yʊ'r træ'p UK: ʃʌt jɔːr træp
  1. shut your mouth!
   USA: ʃʌ't yʊ'r maʊ'θ UK: ʃʌt jɔːr maʊθ
  1. hold your row!
   USA: hoʊ'ld yʊ'r roʊ' UK: hoʊld jɔːr roʊ
  1. hold your jaw!
   USA: hoʊ'ld yʊ'r ʤɔː' UK: hoʊld jɔːr ʤɔː
Report or add missing word to a dictionary...