COVID-19 Fight
96 matches in 3 dictionaries. Details
follownoun USA: fɔ'loʊ· UK: fɔloʊ
followv trans v USA: fɔ'loʊ· UK: fɔloʊ
followv intrans v USA: fɔ'loʊ· UK: fɔloʊ
follow aboutv trans v USA: fɔ'loʊ· ʌ·baʊ't UK: fɔloʊ əbaʊt
follow about syv USA: fɔ'loʊ· ʌ·baʊ't saɪ'
follow a conversationexp USA: fɔ'loʊ· eɪ' kɔ"nvəː·seɪ'ʃʌ·n UK: fɔloʊ eɪ kɔnvəseɪʃn
follow adviceexp USA: fɔ'loʊ· ʌ·dvaɪ's UK: fɔloʊ ədvaɪs
follow afterv intrans v USA: fɔ'loʊ· æ'ftəː· UK: fɔloʊ ɑftər
follow a tradev USA: fɔ'loʊ· eɪ' treɪ'd UK: fɔloʊ eɪ treɪd
followedv USA: fɔ'loʊ·d UK: fɔloʊd
follow fromv intrans v USA: fɔ'loʊ· fəː·m UK: fɔloʊ frɔm
follow fromv intrans v USA: fɔ'loʊ· fəː·m UK: fɔloʊ frɔm
follow inv intrans v USA: fɔ'loʊ· ɪ'n UK: fɔloʊ ɪn
followingnoun USA: fɔ'loʊ·ɪ·ŋ UK: fɔloʊɪŋ
followingadj USA: fɔ'loʊ·ɪ·ŋ UK: fɔloʊɪŋ
following dayexp USA: fɔ'loʊ·ɪ·ŋ deɪ' UK: fɔloʊɪŋ deɪ
following sgexp
following / the -exp USA: fɔ'loʊ·ɪ·ŋ ðiː· UK: fɔloʊɪŋ ðiː
following tracksnoun USA: fɔ'loʊ·ɪ·ŋ træ'ks UK: fɔloʊɪŋ træks
Report or add missing word to a dictionary...