COVID-19 Fight
12 matches in 4 dictionaries. Details
folytonosságnoun
  1. perpetuity
   USA: pəː"pʌ·tyuː'ʌ·tiː· UK: pəːpɪtjuːɪtiː
 1. phys
  1. continuity
   USA: kɔ"ntʌ·nuː'ʌ·tiː· UK: kɔntɪnjuːɪtiː
  1. continuance
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·ns UK: kəntɪnjʊəns
folytonosság elveexp
  1. principle of continuity
   USA: prɪ'nsʌ·pʌ·l ʌ·v kɔ"ntʌ·nuː'ʌ·tiː· UK: prɪnsəpl ɔv kɔntɪnjuːɪtiː
folytonossági hiánynoun
  1. hiatus
   USA: haɪ·eɪ'tʌ·s UK: haɪeɪtəs
  1. flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
  1. break of continuity
   USA: breɪ'k ʌ·v kɔ"ntʌ·nuː'ʌ·tiː· UK: breɪk ɔv kɔntɪnjuːɪtiː
folytonosság megszakadásanoun
  1. break of continuity
   USA: breɪ'k ʌ·v kɔ"ntʌ·nuː'ʌ·tiː· UK: breɪk ɔv kɔntɪnjuːɪtiː
folytonosságnoun
  1. e Stete
   'ʃteːtə
   1. genitiveForm:
   2. Stete
  1. e Kontinuität
   1. genitiveForm:
   2. Kontinuität
folytonosságnoun
folytonosságundef
 1. beindult folyamaté
 2. időben
 3. időben
 4. időben
 5. időben
folytonosságnoun
folytonossághiánnyalundef
folytonossághiányosundef
  1. discontinuo
   discontínuo
folytonossági hiányundef
  1. iato
   használt névelők: lo, uno, gli (
Report or add missing word to a dictionary...