COVID-19 Fight
39 matches in 2 dictionaries. Details
for good13 USA: frəː· gʌ·d UK: fəː gʊd
for good and all13 USA: frəː· gʌ·d ʌ·nd ɔː'l UK: fəː gʊd ənd ɔːl
for good and all4 USA: frəː· gʌ·d ʌ·nd ɔː'l UK: fəː gʊd ənd ɔːl
for good measure13 USA: frəː· gʌ·d me'ʒəː· UK: fəː gʊd meʒər
for goodness' sake!13 USA: frəː· gʊ'dnʌ·s seɪ'k UK: fəː gʊdnəs seɪk
good / for -4 USA: gʌ·d frəː· UK: gʊd fəː
by good fortune4 USA: baɪ' gʌ·d fɔː'rtʃuː·n UK: baɪ gʊd fɔːtʃuːn
it is good form13 USA: ʌ·t ʌ·z gʌ·d fɔː'rm UK: ɪt ɪz gʊd fɔːm
good for nothing13 USA: gʌ·d frəː· nʌ'θɪ·ŋ UK: gʊd fəː nʌθɪŋ
for one's own good13 USA: frəː· wʌ'nz oʊ'n gʌ·d UK: fəː wʌnz oʊn gʊd
be good for sy2 USA: biː· gʌ·d frəː· saɪ'
for the good of13 USA: frəː· ðiː· gʌ·d ʌ·v UK: fəː ðiː gʊd ɔv
for the good of sy13 USA: frəː· ðiː· gʌ·d ʌ·v saɪ'
goodby for the present!1 USA: gʊ'dbaɪ" frəː· ðiː· pəː·ze'nt
goodbye for the present!1 USA: gʊ"dbaɪ' frəː· ðiː· pəː·ze'nt UK: gʊdbaɪ fəː ðiː prɪzent
the rules of good form13 USA: ðiː· ruː'lz ʌ·v gʌ·d fɔː'rm UK: ðiː ruːlz ɔv gʊd fɔːm
good for you13 USA: gʌ·d frəː· yuː' UK: gʊd fəː juː
good for you!13 USA: gʌ·d frəː· yuː' UK: gʊd fəː juː
for goodundef
For goodness' sakes, don't do it!undef
Report or add missing word to a dictionary...