fordításnoun
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
  1. translation
   USA: træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: trænsleɪʃn
  1. translating
   USA: træ'nsleɪ"tɪ·ŋ UK: trænzleɪtɪŋ
  1. trans
   USA: træ'nz UK: trænz
  1. rendition
   USA: re·ndɪ'ʃʌ·n UK: rendɪʃn
  1. rendering
   USA: re'ndəː·ɪ·ŋ UK: rendərɪŋ
  1. interpreting
   USA: ɪ'ntəː·pre"tɪ·ŋ UK: ɪntəːprɪtɪŋ
fordítási hibanoun
  1. mistranslation
   UK: mɪstrænsleɪʃn
gépi fordításnoun
  1. machine translation
   USA: mɪ·ʃiː'n træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: məʃiːn trænsleɪʃn
hű fordításexp
  1. near translation
   USA: nɪ'r træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: nɪər trænsleɪʃn
lapjára fordításnoun
 1. sports
  1. feather
   USA: fe'ðəː· UK: feðər
pontatlan fordításexp
  1. loose translation
   USA: luː's træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: luːs trænsleɪʃn
pontos fordításexp
  1. near translation
   USA: nɪ'r træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: nɪər trænsleɪʃn
  1. construing
   UK: kənstruːɪŋ
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
pontos/hű fordításexp
  1. near translation
   USA: nɪ'r træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: nɪər trænsleɪʃn
szabad fordításexp
  1. loose translation
   USA: luː's træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: luːs trænsleɪʃn
szöveghű fordításexp
  1. close translation
   USA: kloʊ'z træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: kloʊz trænsleɪʃn
betű szerinti fordításnoun
  1. literalism
   UK: lɪtərəlɪzəm
szó szerinti fordításexp
  1. construing
   UK: kənstruːɪŋ
  1. construe
   USA: kʌ·nstruː' UK: kənstruː
szöveghű pontos fordításexp
  1. close translation
   USA: kloʊ'z træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: kloʊz trænsleɪʃn
rossz célra való fordításnoun
  1. abuse
   USA: ʌ·byuː'z UK: əbjuːz
szöveghez nem túlságosan ragaszkodó fordításexp
  1. loose translation
   USA: luː's træ·nzleɪ'ʃʌ·n UK: luːs trænsleɪʃn
Report or add missing word to a dictionary...