fordulóadj
  1. voluble
   USA: vɔ'lyʌ·bʌ·l UK: vɔljʊbl
  1. twist
   USA: twɪ'st UK: twɪst
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
 1. rail naut
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. spell
   USA: spe'l UK: spel
 2. sports
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. leg
   USA: le'g UK: leg
 3. sports
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
fordulópontnoun
  1. cusp
   USA: kʌ'sp UK: kʌsp
fordulópont sorsábanexp
  1. a turn in his fortune
   USA: eɪ' təː'n ɪ'n hʌ·z fɔː'rtʃuː·n UK: eɪ təːn ɪn hɪz fɔːtʃuːn
befele fordulóadj
  1. introverted
   USA: ɪ'ntroʊ·vəː"tʌ·d UK: ɪntrəvəːtɪd
befelé fordulóadj
  1. introverted
   USA: ɪ'ntroʊ·vəː"tʌ·d UK: ɪntrəvəːtɪd
első fordulóexp
  1. first round
   USA: fəː'st raʊ'nd UK: fəːst raʊnd
jobbra fordulóadj
 1. techn
  1. right-hand
   USA: raɪ·thæ'nd
második fordulónoun
  1. run-off
   USA: rʌ'nɔː"f UK: rʌnɔːf
1. forduló, 2. felszántás, forgatás (növ)v
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
kifelé forduló embernoun
  1. extrovert
   USA: e'kstrʌ·vəː"t UK: ekstrəvəːt
menet, futam, forduló; rund, körexp
Report or add missing word to a dictionary...