forgásnoun
  1. whirling
   USA: hwəː'lɪ·ŋ UK: wəːlɪŋ
  1. whirl
   USA: hwəː'l UK: wəːl
  1. wheel
   USA: hwiː'l UK: wiːl
  1. twirl
   USA: twəː'l UK: twəːl
  1. turning
   USA: təː'nɪ·ŋ UK: təːnɪŋ
  1. turn
   USA: təː'n UK: təːn
  1. troll
   USA: troʊ'l UK: troʊl
  1. figurative swing
   USA: swɪ'ŋ UK: swɪŋ
  1. spin
   USA: spɪ'n UK: spɪn
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. rotation
   USA: roʊ·teɪ'ʃʌ·n UK: roʊteɪʃn
  1. revolution
   USA: re"vʌ·luː'ʃʌ·n UK: revəluːʃn
  1. gyration
   USA: ʤaɪ·reɪ'ʃʌ·n UK: ʤaɪreɪʃn
forgáscsapnoun
 1. techn
  1. pivot
   USA: pɪ'vʌ·t UK: pɪvət
forgási ellipszoidnoun
  1. spheroid
   USA: sfɪ'rɔɪ"d UK: sfɪərɔɪd
forgási sebességnoun
  1. turnover rate
   USA: təː'noʊ"vəː· reɪ't UK: təːnoʊvər reɪt
forgáspontnoun
  1. prize
   USA: praɪ'z UK: praɪz
sánta forgásadj
  1. wobbling
   USA: wɔ'blɪ·ŋ UK: wɔblɪŋ
támolygó forgásnoun
  1. wobbling
   USA: wɔ'blɪ·ŋ UK: wɔblɪŋ
a szerencse forgásaexp
  1. turn of the tide
   USA: təː'n ʌ·v ðiː· taɪ'd UK: təːn ɔv ðiː taɪd
tengely irányú forgási vetődésexp
  1. pivotal fault
   USA: pɪ'vʌ·tʌ·l fɔː'lt UK: pɪvətəl fɔːlt
Report or add missing word to a dictionary...