COVID-19 Fight
173 matches in 9 dictionaries. Details
gömbnoun
  1. old sphere
   USA: sfɪ'r UK: sfɪər
  1. old orb
   USA: ɔː'rb UK: ɔːb
  1. orb
   USA: ɔː'rb UK: ɔːb
  1. globe
   USA: gloʊ'b UK: gloʊb
  1. ball
   USA: bɔː'l UK: bɔːl
gömb alakúadj
  1. spherical
   USA: sfe'rɪ·kʌ·l UK: sferɪkl
  1. globular
   USA: glɔ'byʌ·ləː· UK: glɔbjʊlər
gömb alakú foglalatexp
gömb alakú kupakexp
gömb alakú tokexp
gömb alakúvá válikv
  1. ball up
   USA: bɔː'l ʌ'p UK: bɔːl ʌp
gömbászkanoun
 1. zool
  1. armadillo, armadillos
   USA: ɔ"rmʌ·dɪ'loʊ· ɔ"rmʌ·dɪ'loʊ·z UK: ɑmədɪloʊ ɑmədɪloʊz
gömbcsuklóexp
  1. spherical joint
   USA: sfe'rɪ·kʌ·l ʤɔɪ'nt UK: sferɪkl ʤɔɪnt
 1. techn
  1. ball and socket joint
   USA: bɔː'l ʌ·nd sɔ'kʌ·t ʤɔɪ'nt UK: bɔːl ənd sɔkɪt ʤɔɪnt
gömbfanoun
  1. log
   USA: lɔː'g UK: lɔg
gömbfát feldolgozv
  1. US lumber
   USA: lʌ'mbəː· UK: lʌmbər
gömbhalnoun
gömbhal (fugu)noun
  1. puffer
   USA: pʌ'fəː· UK: pʌfə
  1. blowfish
   USA: bloʊ'fɪ·ʃ UK: bloʊfɪʃ
gömbháromszögtannoun
  1. doctrine of the sphere
   USA: dɔ'ktəː·ʌ·n ʌ·v ðiː· sfɪ'r UK: dɔktrɪn ɔv ðiː sfɪər
gömbi-adj
  1. spherical
   USA: sfe'rɪ·kʌ·l UK: sferɪkl
gömbiadj
 1. math
  1. spherical
   USA: sfe'rɪ·kʌ·l UK: sferɪkl
gömbkilincsnoun
  1. door knob
   USA: dɔː'r nɔ'b UK: dɔːr nɔb
gömbmértanexp
  1. doctrine of the sphere
   USA: dɔ'ktəː·ʌ·n ʌ·v ðiː· sfɪ'r UK: dɔktrɪn ɔv ðiː sfɪər
gömböcnoun
  1. fatty
   USA: fæ'tiː· UK: fætiː
gömböcskenoun
  1. pat
   USA: pæ't UK: pæt
  1. globule
   UK: glɔbjuːl
gömböcskékből állóadj
  1. globular
   USA: glɔ'byʌ·ləː· UK: glɔbjʊlər
Report or add missing word to a dictionary...