COVID-19 Fight
get hotv USA: gɪ't hɔ't UK: get hɔt
get hotv USA: gɪ't hɔ't UK: get hɔt
get hot under the collarexp USA: gɪ't hɔ't ʌ'ndəː· ðiː· kɔ'ləː· UK: get hɔt ʌndər ðiː kɔlər
get it hotv USA: gɪ't ʌ·t hɔ't UK: get ɪt hɔt
get into hot waterexp USA: gɪ't ɪ"ntʌ· hɔ't wɔː'təː· UK: get ɪntuː hɔt wɔːtər
Report or add missing word to a dictionary...