COVID-19 Fight
get overv intrans v USA: gɪ't oʊ'vəː· UK: get oʊvər
get overv trans v USA: gɪ't oʊ'vəː· UK: get oʊvər
get over 2.exp
get over an illnessv USA: gɪ't oʊ'vəː· ʌ·n ɪ'lnʌ·s UK: get oʊvər ən ɪlnəs
get over with sthv
didn't get overexp
he can't get over itexp USA: hiː' kæ'nt gɪ't oʊ'vəː· ʌ·t UK: hiː kænt get oʊvər ɪt
getting overnoun USA: gɪ'tɪ·ŋ oʊ'vəː· UK: getɪŋ oʊvər
getting overexp USA: gɪ'tɪ·ŋ oʊ'vəː· UK: getɪŋ oʊvər
let's get it overexp USA: le'ts gɪ't ʌ·t oʊ'vəː· UK: lets get ɪt oʊvər
get the mastery overv USA: gɪ't ðiː· mæ'stəː·iː· oʊ'vəː· UK: get ðiː mɑstəriː oʊvər
Report or add missing word to a dictionary...