COVID-19 Fight
134 matches in 10 dictionaries.
gondoskodik vkiről2
  1. fend for sy
   USA: fe'nd frəː· saɪ'
  1. do for
   USA: duː' frəː· UK: duː fəː
gondoskodik vmiröl13
gondoskodik vmiről2
  1. see, saw, seen
   USA: siː' sɔː' siː'n UK: siː sɔː siːn
  1. provide for
   USA: prʌ·vaɪ'd frəː· UK: prəvaɪd fəː
  1. do for
   USA: duː' frəː· UK: duː fəː
gondoskodjék róla hogy13
  1. see that
   USA: siː' ðʌ·t UK: siː ðət
gondoskodj róla hogy13
  1. see that
   USA: siː' ðʌ·t UK: siː ðət
gondoskodni vkiröl13
gondoskodó1
  1. provider
   USA: prʌ·vaɪ'dəː· UK: prəvaɪdər
  1. provident
   USA: prɔ'vʌ·dʌ·nt UK: prɔvɪdənt
gondos megvizsgálás1
  1. scanning
   USA: skæ'nɪ·ŋ UK: skænɪŋ
gondos munka1
  1. scrimshaw
   USA: skrɪ'mʃɔː" UK: skrɪmʃɔː
gondosság1
  1. thoughtfulness
   USA: θɔː'tfʌ·lnʌ·s UK: θɔːtfəlnəs
  1. 6.3 diligence
   USA: dɪ'lʌ·ʤʌ·ns UK: dɪlɪʤəns
  1. daintiness
   UK: deɪntɪnəs
  1. care
   USA: ke'r UK: keər
  1. Az üvegfúvás kényes művelet, és nagy gondosságot igényel.
    1. Glass-blowing is a delicate action and requires great care.
aggályosan gondos3
  1. solicitous
   USA: sʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: səlɪsɪtəs
aprólékosan gondos3
  1. 1.2 religious
   USA: riː·lɪ'ʤʌ·s UK: rɪlɪʤəs
féltően gondos3
  1. solicitous
   USA: sʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s UK: səlɪsɪtəs
szeretö, gondos3
  1. caring
   USA: ke'rɪ·ŋ UK: keərɪŋ
anyai gondoskodás1
  1. maternal care
   USA: mʌ·təː'nʌ·l ke'r UK: mətəːnl keər
törödik, gondoskodik2
  1. care
   USA: ke'r UK: keər
ki-ki gondoskodjék magáról!13
  1. every man for himself!
   USA: e'vriː· mæ'n frəː· hɪ"mse'lf UK: evriː mæn fəː hɪmself
ellátásról gondoskodó cég1
  1. caterer
   USA: keɪ'təː·əː· UK: keɪtərər
féltő gondosság1
  1. solicitude
   USA: sʌ·lɪ'sʌ·tuː"d UK: səlɪsɪtjuːd
  1. solicitousness
   UK: səlɪsɪtəsnəs
szerető gondosság1
  1. solicitude
   USA: sʌ·lɪ'sʌ·tuː"d UK: səlɪsɪtjuːd
  1. solicitousness
   UK: səlɪsɪtəsnəs
Report or add missing word to a dictionary...