COVID-19 Fight
goodnessnoun USA: gʊ'dnʌ·s UK: gʊdnəs
goodness graciousexp USA: gʊ'dnʌ·s greɪ'ʃʌ·s UK: gʊdnəs greɪʃəs
goodness gracious!exp USA: gʊ'dnʌ·s greɪ'ʃʌ·s UK: gʊdnəs greɪʃəs
goodness knows what i must doexp USA: gʊ'dnʌ·s noʊ'z hwʌ't aɪ' mʌ'st duː' UK: gʊdnəs noʊz wɔt aɪ mʌst duː
goodness only knowsexp USA: gʊ'dnʌ·s oʊ'nliː· noʊ'z UK: gʊdnəs oʊnliː noʊz
my goodnessexp USA: maɪ' gʊ'dnʌ·s UK: maɪ gʊdnəs
my goodness!exp USA: maɪ' gʊ'dnʌ·s UK: maɪ gʊdnəs
thank goodnessexp USA: θæ'ŋk gʊ'dnʌ·s UK: θæŋk gʊdnəs
thank goodness!exp USA: θæ'ŋk gʊ'dnʌ·s UK: θæŋk gʊdnəs
for goodness' sake!exp USA: frəː· gʊ'dnʌ·s seɪ'k UK: fəː gʊdnəs seɪk
have to goodness to doexp USA: hæ'v tʌ· gʊ'dnʌ·s tʌ· duː' UK: hæv tuː gʊdnəs tuː duː
have the goodness to step inexp USA: hæ'v ðiː· gʊ'dnʌ·s tʌ· ste'p ɪ'n UK: hæv ðiː gʊdnəs tuː step ɪn
Report or add missing word to a dictionary...