35 matches in 6 dictionaries. Details
gyúr2
 1. 62
  1. temper
   USA: te'mpəː· UK: tempər
  1. pug
   UK: pʌg
  1. massage
   USA: mʌ·sɔ'ʒ UK: mæsɑʒ
  1. knead
   USA: niː'd UK: niːd
gyúrás1
 1. 72
  1. massage
   USA: mʌ·sɔ'ʒ UK: mæsɑʒ
gyúrja az ipart2
gyúró1
  1. rubber
   USA: rʌ'bəː· UK: rʌbər
  1. masseur
   UK: mæsəːr
gyúródeszka1
  1. breadboard
   UK: bredbɔːd
gyúrt3
masszázs, gyúrás1
  1. massage
   USA: mʌ·sɔ'ʒ UK: mæsɑʒ
galacsint gyúr; kis golyókká formál2
gyúrv
  1. regional wirken
   'vɪɐkən
  1. wellen
   'vɛlən
  1. walzen
   'valtsən
  1. massieren
   ma'siːrən
  1. regional beeren
   'beːrən
gyúrásnoun
  1. e Massage
   ma'saːʒə
   1. pluralForm:
   2. Massagen
   1. genitiveForm:
   2. Massage
gyúrhatóadj
  1. knetbar
   'kneːtbaːɐ
gyúrónoun
  1. r Masseur
   ma'søːɐ
   1. pluralForm:
   2. Masseure
   1. genitiveForm:
   2. Masseurs
gyúrásnoun
 1. metallurgy
gyúrónoun
gyúr
 1. gyúrható anyagot pl. jellemet
gyúrás
 1. habarcsé, olajbogyóé, csokoládéé stb.
gyúrás1
gyúrható3
  1. plasmabile
   plasmábile
Report or add missing word to a dictionary...