COVID-19 Fight
győztesadj
  1. winning
   USA: wɪ'nɪ·ŋ UK: wɪnɪŋ
  1. informal winner
   USA: wɪ'nəː· UK: wɪnər
  1. victorious
   USA: vɪ·ktɔː'riː·ʌ·s UK: vɪktɔːrɪəs
  1. victor
   USA: vɪ'ktəː· UK: vɪktər
  1. vanquisher
   UK: væŋkwɪʃə
  1. triumphant
   USA: traɪ·ʌ'mfʌ·nt UK: traɪʌmfənt
  1. informal top dog
   USA: tɔ'p dɔː'g UK: tɔp dɔg
  1. conqueror
   USA: kɔ'ŋkəː·əː· UK: kɔŋkərər
győztes leszexp
  1. come out on top
   USA: kʌ'm aʊ't ɔ'n tɔ'p UK: kʌm aʊt ɔn tɔp
győztesenadv
  1. with flying colors
   USA: wʌ·ð flaɪ'ɪ·ŋ kʌ'ləː·z UK: wɪð flaɪɪŋ kɔlərz
  1. victoriously
   UK: vɪktɔːrɪəsliː
győztességnoun
  1. victoriousness
   UK: vɪktɔːrɪəsnəs
amolyan győztes kinézete vanexp
  1. look / have the - of a winner
   USA: lʊ'k hæ'v ðiː· ʌ·v eɪ' wɪ'nəː· UK: lʊk hæv ðiː ɔv eɪ wɪnər
  1. have the look of a winner
   USA: hæ'v ðiː· lʊ'k ʌ·v eɪ' wɪ'nəː· UK: hæv ðiː lʊk ɔv eɪ wɪnər
tedd győztesséexp
  1. send him victorious
   USA: se'nd ɪ"m vɪ·ktɔː'riː·ʌ·s UK: send hɪm vɪktɔːrɪəs
Report or add missing word to a dictionary...