COVID-19 Fight
23 matches in 6 dictionaries. Details
gyalázatosadj
  1. informal shocking
   USA: ʃɔ'kɪ·ŋ UK: ʃɔkɪŋ
  1. shameful
   USA: ʃeɪ'mfʌ·l UK: ʃeɪmfəl
  1. outrageous
   USA: aʊ·treɪ'ʤʌ·s UK: aʊtreɪʤəs
  1. opprobrious
   UK: əproʊbrɪəs
  1. nefarious
   USA: nʌ·fe'riː·ʌ·s UK: nɪfeərɪəs
  1. monstrous
   USA: mɔ'nstrʌ·s UK: mɔnstrəs
  1. it's an atrocity
   USA: ʌ·ts ʌ·n ʌ·trɔ'sʌ·tiː· UK: ɪts ən ətrɔsɪtiː
  1. inglorious
   USA: ɪ"nglɔː'riː·ʌ·s UK: ɪnglɔːrɪəs
  1. infamous
   USA: ɪ'nfʌ·mʌ·s UK: ɪnfəməs
  1. ignominious
   USA: ɪ"gnʌ·mɪ'niː·ʌ·s UK: ɪgnəmɪnɪəs
  1. disreputable
   USA: dɪ"sre'pyʌ·tʌ·bʌ·l UK: dɪsrepjʊtəbl
  1. dishonourable
   UK: dɪsɔnərəbl
  1. dishonorable
   USA: dɪ"sɔ'nəː·ʌ·bʌ·l UK: dɪsɔnərəbl
  1. informal damnable
   UK: dæmnəbl
  1. informal atrocious
   USA: ʌ·troʊ'ʃʌ·s UK: ətroʊʃəs
  1. abominable
   USA: ʌ·bɔ'mʌ·nʌ·bʌ·l UK: əbɔmɪnəbl
gyalázatosanadv
  1. monstrously
   UK: mɔnstrəsliː
  1. ignominiously
   UK: ɪgnəmɪnɪəsliː
  1. informal atrociously
   UK: ətroʊʃəsliː
gyalázatos dolognoun
  1. dishonour
   UK: dɪsɔnər
  1. dishonor
   USA: dɪ"sɔ'nəː· UK: dɪsɔnər
gyalázatos fickónoun
  1. slang rotter
   USA: rɔ'təː· UK: rɔtər
gyalázatosságnoun
  1. turpitude
   USA: təː'pʌ·tuː"d UK: təːpɪtjuːd
  1. monstrosity
   USA: mɔ·nstrɔ'sʌ·tiː· UK: mɔnstrɔsɪtiː
gyalázatosságnoun
  1. e Unehrlichkeit
   1. genitiveForm:
   2. Unehrlichkeit
gyalázatosnoun
  1. informal f purge
gyalázatosadj
gyalázatosanadv
gyalázatosságnoun
gyalázatosundef
gyalázatosan ad előundef
 1. zene stb. theatre
gyalázatosan végzett munkaundef
  1. porcheria
   porchería
gyalázatos eretnekundef
gyalázatos módonundef
gyalázatosságnoun
Report or add missing word to a dictionary...