COVID-19 Fight
10 matches in 6 dictionaries. Details
gyengédségnoun
  1. tenderness
   USA: te'ndəː·nʌ·s UK: tendənəs
  1. fondness
   USA: fɔ'ndnʌ·s UK: fɔndnəs
  1. endearment
   USA: e·ndɪ'rmʌ·nt UK: ɪndɪəmənt
  1. delicacy
   USA: de'lʌ·kʌ·siː· UK: delɪkəsiː
  1. daintiness
   UK: deɪntɪnəs
  1. affection
   USA: ʌ·fe'kʃʌ·n UK: əfekʃn
gyengédség, elfogultság, kényeztető szeretetnoun
  1. fondness
   USA: fɔ'ndnʌ·s UK: fɔndnəs
gyengédségnoun
  1. e Zärtlichkeit
   1. pluralForm:
   2. Zärtlichkeiten
   1. genitiveForm:
   2. Zärtlichkeit
  1. e Zartheit
   'tsaːɐthaɪt
   1. genitiveForm:
   2. Zartheit
  1. e Sanftmut
   1. genitiveForm:
   2. Sanftmut
  1. e Delikatesse
   delika'tɛsə
   1. pluralForm:
   2. Delikatessen
   1. genitiveForm:
   2. Delikatesse
gyengédségnoun
gyengédséget ébresztundef
  1. intenerire
   akiben: tárgyeset
gyengédséget ébresztőnoun
gyengédséget ébresztőadj
gyengédségnoun
Report or add missing word to a dictionary...