COVID-19 Fight
gyenge minőségű3
  1. 1 tatty
   USA: tæ'tiː· UK: tætiː
  1. substandard
   USA: sʌ·bstæ'ndəː·d UK: sʌbstændəd
  1. poor quality
   USA: pʊ'r kwɔ'lʌ·tiː· UK: pʊər kwɔlɪtiː
  1. no class
   USA: noʊ' klæ's UK: noʊ klɑs
gyenge minőségű fenyőfa13
  1. white fir
   USA: hwaɪ't fəː' UK: waɪt fəːr
gyenge minőségű hal, eladhatatlanul apró hal1
  1. offal
   UK: ɔfl
gyenge minőségű marihuána2
  1. hay
   USA: heɪ' UK: heɪ
gyenge minőségű/silány13
  1. no class
   USA: noʊ' klæ's UK: noʊ klɑs
Report or add missing word to a dictionary...