COVID-19 Fight
3 matches in 2 dictionaries. Details
gyomirtásnoun
    1. clearing
      USA: klɪ'rɪ·ŋ UK: klɪərɪŋ
vegyszeres gyomirtás (növ)exp
    1. chemical weed control
      USA: ke'mʌ·kʌ·l wiː'd kʌ·ntroʊ'l UK: kemɪkl wiːd kəntroʊl
gyomirtásnoun
Report or add missing word to a dictionary...